ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี งบประมาณ 2562

นางสุวพีร์  โพธิ์คำ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

โทร : 081-4947907

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ชำระบัญชี: - สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองใช้ จำกัด

นายอานันท์ ชุติชูเดช

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

โทร : 081-8647925

E-Mail : arnant_suThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ชำระบัญชี: - กลุ่มเกษตรกรประมงกร่ำ

 
นางสาวอภิญญา ชลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร : 08 1632 9933

E-Mail : apinya_chThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ชำระบัญชี: - สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านศาลาน้ำลึก จำกัด

 

นายสายันห์ สังข์ศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทร : 08 1561 0558

E-Mail : sayanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ชำระบัญชี: - สหกรณ์ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง จำกัด

 thayaluck

นางสาวธัญลักษณ์ วงศ์ศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร : 08 9496 3519

E-Mail : thanyaluck_wThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ชำระบัญชี: -สหกรณ์ประมงพลาบ้านฉาง จำกัด

 

นางสาวดลฤดี โค้วบ้วนอาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร : 08 6727 9354

E-Mail : dolludee_kThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ชำระบัญชี: -  กลุ่มทำสวนยางพาราท้วยทับมอญ

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq