สารสนเทศสหกรณ์ 

 

สารสนเทศสหกรณ์ประจำปี2560

สารสนเทศสหกรณ์ (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2560)

arrow2 จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ <<รายละเอียด>>

arrow2 ทำเนียบสหกรณ์ <<รายละเอียด>>

arrow2 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ <<รายละเอียด>>

arrow2ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ <<รายละเอียด>>

arrow2 ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท <<รายละเอียด>>

arrow2 การมีส่วนร่วมของสมาชิก <<รายละเอียด>>

arrow2 สินค้าและบริการหลัก <<รายละเอียด>>

arrow2 สถานภาพทางการเงิน <<รายละเอียด>>

arrow2 อุปกรณ์การตลาด  <<รายละเอียด>>

arrow2 ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ <<รายละเอียด>>

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq