สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร

 

 

สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรประจำปี2560

สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2560)

  ข้อมูลทั่วไปกลุ่มเกษตรกร   
  ฐานะการเงินของกลุ่มเกษตรกร   
  ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร   
  ผลการดำเนินของกลุ่มเกษตรกร  
  สินค้าและอุปกรณ์หลักของกลุ่มเกษตรกร   
  อุปกรณ์การตลาด   
 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
 ประกาศผลการประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
  ผลการประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร กราฟ  

 

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq