ข่าวประชาสัมพันธ์

  prd news

  สื่อประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย                                           "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" newname

   สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "มีดีต้องเเชร์" 

   ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 

          "สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" จังหวัดร้อยเอ็ด  

   ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

          ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 

   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี 2565 

   ลำดับขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตร

          และสหกรณ์รับรอง 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

           มหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2565 

    STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต "CPD 101 STRONG"

    ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง วาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 

           จังหวัดร้อยเอ็ด"            

    ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  

    ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาตรการการงดให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด 

               (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ

    สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 

    เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

              เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดที่ขาดแคลนหนังสือหรือบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนดำเนินงาน

              ของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

    แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

          ที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร   

   วีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย 

   สื่อประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ"

   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

 

 


                    

ฝบท.

 

   ฝ่ายบริหารทั่วไป   

 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม"          

           ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามประกาศ                 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)             

•  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการ                  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   

•  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

•  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์