งบทดลอง ปี 2564

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

(1) เดือนตุลาคม 2563                  

preview

(2) เดือนพฤศจิกายน 2563

preview

(3) เดือนธันวาคม 2563

preview

(4) เดือนมกราคม 2564

preview

(5) เดือนกุมภาพันธ์ 2564

preview

(6) เดือนมีนาคม 2564

preview

(7) เดือนเมษายน 2564

preview

(8) เดือนพฤษภาคม 2564

preview 

(9) เดือนมิถุนายน 2564

preview

(10) เดือนกรกฏาคม 2564

preview

(11) เดือนสิงหาคม 2564

preview

(12) เดือนกันยายน 2564

 preview


aa.jpg

 

tab email linkcpd

 

หน่วยงานส่วนกลางกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่  ชื่อหน่วยงาน website E-mail สถานที่ตั้ง Tel
IP phone
1  กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ)  http://office.cpd.go.th/personnel   cpd_psd@cpd.go.th  เทเวศร์ 302 
2  กองแผนงาน (กผง)  http://office.cpd.go.th/planning   cpd_pnd@cpd.go.th  เทเวศร์ 502
3  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท)  http://office.cpd.go.th/itc   cpd_itc@cpd.go.th  เทเวศร์   602 
4  กองคลัง (กค)  http://office.cpd.go.th/finance   cpd_fnd@cpd.go.th  เทเวศร์  104
5  กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน)  http://office.cpd.go.th/internalaudit   cpd_iag@cpd.go.th  เทเวศร์   557
6  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร)  http://office.cpd.go.th/develop   cpd_psdg@cpd.go.th  เทเวศร์   556
7  สำนักงานเลขานุการกรม (สลก)  http://office.cpd.go.th/secretary   cpd_sco@cpd.go.th  เทเวศร์   252
8  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก)  http://office.cpd.go.th/dacfg   cpd_cbdo@cpd.go.th  เทเวศร์ 202,205 
9  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า (กพง)  http://office.cpd.go.th/dfcs   cpd_cepo@cpd.go.th  เทเวศร์ 402 
10  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน)  http://office.cpd.go.th/supportcoop   cpd_cmsdo@cpd.go.th  เทเวศร์ 267
11  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (สทส) 
 http://office.cpd.go.th/cooptrain   cpd_cttdo@cpd.go.th  พิชัย  *001,*002
12  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (สสพ 1) 
 http://office.cpd.go.th/area1   cpd_cpoa1@cpd.go.th  พิชัย *003 
13  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ 2)
 http://office.cpd.go.th/area2   cpd_cpoa2@cpd.go.th  มีนบุรี *004 
14  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (สนม)  http://office.cpd.go.th/rlo   cpd_rlo@cpd.go.th  เทเวศร์  404 
15  สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ (สคส)  http://office.cpd.go.th/icamd   cpd_icamd@cpd.go.th  เทเวศร์  210
16  สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ (สกส)  http://office.cpd.go.th/ciapd   cpd_icdd@cpd.go.th  พิชัย  -
17  กองประสานงานโครงการพระราชดำริ (กคร)  http://office.cpd.go.th/rdpd   cpd_spg@cpd.go.th  เทเวศร์  515
18  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผตร)  http://office.cpd.go.th/inspector   cpd_ins@cpd.go.th  เทเวศร์  552
19  สำนักงานติดตามงานตามนโยบายของ รมว.กษ.(กรมส่งเสริมสหกรณ์) (สตน)  http://web2.cpd.go.th/doc/  cpd_sc@cpd.go.th เทเวศร์  -

หมายเหตุ  เทเวศร์ : เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
พิชัย : 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มีนบุรี : 32 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
เขตตรวจราชการ  จังหวัดที่รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน website E-mail IP Phone
1   1. ชัยนาท  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  http://web.cpd.go.th/chainat  cpd_chainat@cpd.go.th  *105
  2. พระนครศรีอยุธยา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  http://web.cpd.go.th/ayutthaya  cpd_ayutthaya@cpd.go.th  *103
  3. ลพบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  http://web.cpd.go.th/lopburi  cpd_lopburi@cpd.go.th  *106
  4. สระบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  http://web.cpd.go.th/saraburi   cpd_saraburi@cpd.go.th  *104
  5. สิงห์บุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  http://web.cpd.go.th/singburi  cpd_singburi@cpd.go.th  *107
  6. อ่างทอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  http://web.cpd.go.th/angthong   cpd_angthong@cpd.go.th  *108
2   1. นนทบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  http://web.cpd.go.th/nonthaburi
 cpd_nonthaburi@cpd.go.th 
*101
  2. ปทุมธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  http://web.cpd.go.th/pathumthani
 cpd_pathumthani@cpd.go.th 
*102
  3. นครปฐม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  http://web.cpd.go.th/nakhonpathom 
 cpd_nakhonpathom@cpd.go.th 
*115
  4. สมุทรปราการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  http://web.cpd.go.th/samutprakan
 cpd_samutprakan@cpd.go.th 
*113
3   1. กาญจนบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  http://web.cpd.go.th/kanchanaburi
 cpd_kanchanaburi@cpd.go.th 
*114
  2. ราชบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  http://web.cpd.go.th/ratchaburi  cpd_ratchaburi@cpd.go.th  *116
  3. สุพรรณบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  http://web.cpd.go.th/suphanburi  cpd_suphanburi@cpd.go.th  *117
4   1. ประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  http://web.cpd.go.th/prachuap 
 cpd_prachuap@cpd.go.th
*401
  2. เพชรบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  http://web.cpd.go.th/phetchaburi
 cpd_phetchaburi@cpd.go.th
*118
  3. สมุทรสงคราม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  http://web.cpd.go.th/samutsongkhram
 cpd_samutsongkram@cpd.go.th  *120
  4. สมุทรสาคร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  http://web.cpd.go.th/samutsakhon
 cpd_samutsakhon@cpd.go.th 
*119
5   1. ชุมพร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  http://web.cpd.go.th/chumphon 
 cpd_chumphon@cpd.go.th 
 *402
  2. นครศรีธรรมราช  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  http://web.cpd.go.th/nakhonsithammarat
 cpd_nakhonsithammarat@cpd.go.th 
 *404
  3. พัทลุง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  http://web.cpd.go.th/phatthalung  cpd_phatthalung@cpd.go.th  *405
  4.สุราษฎร์ธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  http://web.cpd.go.th/suratthani
 cpd_suratthani@cpd.go.th   *403 
  5. สงขลา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  http://web.cpd.go.th/songkhla
 cpd_sangkhla@cpd.go.th 
*411 
6      1. กระบี่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  http://web.cpd.go.th/krabi 
 cpd_krabi@cpd.go.th 
*409
  2. ตรัง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  http://web.cpd.go.th/trang 
 cpd_trang@cpd.go.th 
  *410 
  3. พังงา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา  http://web.cpd.go.th/phangnga 
 cpd_phangnga@cpd.go.th 
 *407
  4. ภูเก็ต  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  http://web.cpd.go.th/phuket
 cpd_phuket@cpd.go.th 
 *408
  5.ระนอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  http://web.cpd.go.th/ranong  cpd_ranong@cpd.go.th  *406
  6. สตูล  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล  http://web.cpd.go.th/satun    cpd_satun@cpd.go.th  *412
7   1. นราธิวาส  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  http://web.cpd.go.th/narathiwat
 cpd_narathiwat@cpd.go.th   *415 
  2. ปัตตานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  http://web.cpd.go.th/pattani
 cpd_patani@cpd.go.th 
*413
  3. ยะลา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  http://web.cpd.go.th/yala
 cpd_yala@cpd.go.th 
*414 
8   1. ฉะเชิงเทรา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  http://web.cpd.go.th/chachoengsao cpd_chachoengsao@cpd.go.th  *109
  2. ชลบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี   http://web.cpd.go.th/chonburi
 cpd_chonburi@cpd.go.th 
*122 
  3. ระยอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  http://web.cpd.go.th/rayong
 cpd_rayong@cpd.go.th 
*123 
9   1. จันทบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  http://web.cpd.go.th/chanthaburi   cpd_chanthaburi@cpd.go.th  *121
  2. ตราด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  http://web.cpd.go.th/trat
 cpd_trat@cpd.go.th 
 *124
  3. นครนายก  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  http://web.cpd.go.th/nakhonnayok  cpd_nakhonnayok@cpd.go.th 
 *112
  4. ปราจีนบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  http://web.cpd.go.th/prachinburi
 cpd_prachinburi@cpd.go.th  *110
  5. สระแก้ว  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  http://web.cpd.go.th/sakaeo   cpd_sakaeo@cpd.go.th  *111
10       1. บึงกาฬ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  http://web.cpd.go.th/buengkan cpd_bungkan@cpd.go.th  *305
  2. เลย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  http://web.cpd.go.th/loei  cpd_loei@cpd.go.th  *302
  3. หนองคาย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  http://web.cpd.go.th/nongkhai    cpd_nongkhai@cpd.go.th  *301
  3. หนองบัวลำภู  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  http://web.cpd.go.th/nongbualamphu  cpd_nongbualamphu@cpd.go.th  *304
  4. อุดรธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  http://web.cpd.go.th/udonthani  cpd_udonthani@cpd.go.th  *303
11   1. นครพนม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  http://web.cpd.go.th/nakhonphanom  cpd_nakhonphanom@cpd.go.th  *306
  2. มุกดาหาร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  http://web.cpd.go.th/mukdahan  cpd_mukdahan@cpd.go.th  *307
  3. สกลนคร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  http://web.cpd.go.th/sakonnakhon  cpd_sakonnakhon@cpd.go.th  *308
12   1. กาฬสินธุ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  http://web.cpd.go.th/kalasin cpd_kalasin@cpd.go.th  *312
  2. ขอนแก่น  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  http://web.cpd.go.th/khonkaen  cpd_khonkaen@cpd.go.th  *310
  3. มหาสารคาม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  http://web.cpd.go.th/mahasarakham  cpd_mahasarakham@cpd.go.th  *311
  4. ร้อยเอ็ด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  http://web.cpd.go.th/roiet/
 cpd_roiet@cpd.go.th 
*309
13   1. ชัยภูมิ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  http://web.cpd.go.th/chaiyaphum   cpd_chaiyaphum@cpd.go.th  *320
  2. นครราชสีมา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  http://web.cpd.go.th/nakhonratchasima
 cpd_nakhonratchasima@cpd.go.th 
*318
  3. บุรีรัมย์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  http://web.cpd.go.th/buriram  cpd_buriram@cpd.go.th  *319
  4. สุรินทร์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  http://web.cpd.go.th/surin  cpd_surin@cpd.go.th  *317
14      1. ยโสธร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร  http://web.cpd.go.th/yasothon  cpd_yasothon@cpd.go.th 
*315 
  2. ศรีสะเกษ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  http://web.cpd.go.th/sisaket
 cpd_sisaket@cpd.go.th 
*314 
  3. อำนาจเจริญ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  http://web.cpd.go.th/amnatcharoen 
 cpd_amnatcharoen@cpd.go.th 
*320
  4. อุบลราชธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  http://web.cpd.go.th/ubonratchathani
 cpd_ubonratchathani@cpd.go.th 
 *316
15   1. เชียงใหม่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  http://web.cpd.go.th/chiangmai  cpd_chiangmai@cpd.go.th  *201
  2. แม่ฮ่องสอน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   http://web.cpd.go.th/maehongson
 cpd_maehongson@cpd.go.th  *202
  3. สำปาง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง  http://web.cpd.go.th/lampang  cpd_lampang@cpd.go.th  *203
  4. ลำพูน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน  http://web.cpd.go.th/lamphun  cpd_lamphun@cpd.go.th  *204
16      1. เชียงราย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  http://web.cpd.go.th/chiangrai  cpd_nan@cpd.go.th  *207
  2. น่าน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  http://web.cpd.go.th/nan    cpd_nan@cpd.go.th  *205
  3. พะเยา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา  http://web.cpd.go.th/phayao  cpd_phayao@cpd.go.th  *206
  4. แพร่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  http://web.cpd.go.th/phrae  cpd_phrae@cpd.go.th  *208
17   1. ตาก  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  http://web.cpd.go.th/tak   cpd_tak@cpd.go.th  *209
  2. พิษณุโลก  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  http://web.cpd.go.th/phitsanulok  cpd_phisanulok@cpd.go.th  *210
  3. สุโขทัย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  http://web.cpd.go.th/sukhothai  cpd_sukhothai@cpd.go.th  *211
  4. เพชรบูรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  http://web.cpd.go.th/phetchabun  cpd_phetchabun@cpd.go.th  *212
  5. อุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  http://web.cpd.go.th/uttaradit  cpd_uttaradit@cpd.go.th  *213
18   1. กำแพงเพชร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  http://web.cpd.go.th/kamphaengphet  cpd_kamphaengphet@cpd.go.th  *214
  2. พิจิตร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  http://web.cpd.go.th/phichit  cpd_phichit@cpd.go.th  *215
  3. นครสวรรค์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  http://web.cpd.go.th/nakhonsawan    cpd_nakhonsawan@cpd.go.th  *216
  4. อุทัยธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  http://web.cpd.go.th/uthaithani  cpd_uthaithani@cpd.go.th  *217

 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน website E-mail
1  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc1 
 cpd_ccttd1@cpd.go.th 
2  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc2   cpd_ccttd2@cpd.go.th 
3  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี  http://cttc.cpd.go.th/cttc3 
 cpd_ccttd3@cpd.go.th 
4  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก  http://cttc.cpd.go.th/cttc4 
 cpd_ccttd4@cpd.go.th 
5  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  http://cttc.cpd.go.th/cttc5 
 cpd_ccttd5@cpd.go.th 
6  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา  http://cttc.cpd.go.th/cttc6 
 cpd_ccttd6@cpd.go.th 
7  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  http://cttc.cpd.go.th/cttc7   cpd_ccttd7@cpd.go.th 
8  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น  http://cttc.cpd.go.th/cttc8   cpd_ccttd8@cpd.go.th 
9  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่  http://cttc.cpd.go.th/cttc9   cpd_ccttd9@cpd.go.th 
10  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง  http://cttc.cpd.go.th/cttc10   cpd_ccttd10@cpd.go.th 
11  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก  http://cttc.cpd.go.th/cttc11   cpd_ccttd11@cpd.go.th 
12  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก  http://cttc.cpd.go.th/cttc12   cpd_ccttd12@cpd.go.th 
13  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท  http://cttc.cpd.go.th/cttc13   cpd_ccttd13@cpd.go.th 
14  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท  http://cttc.cpd.go.th/cttc14   cpd_ccttd14@cpd.go.th 
15  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี  http://cttc.cpd.go.th/cttc15    cpd_ccttd15@cpd.go.th 
16  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี  http://cttc.cpd.go.th/cttc16 
 cpd_ccttd16@cpd.go.th 
17  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา  http://cttc.cpd.go.th/cttc17 
 cpd_ccttd17@cpd.go.th 
18  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา  http://cttc.cpd.go.th/cttc18   cpd_ccttd18@cpd.go.th 
19  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc19    cpd_ccttd19@cpd.go.th 
20  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc20    cpd_ccttd20@cpd.go.th 
21  ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  http://cttc.cpd.go.th/hubkapong 
 cpd_hubkapong@cpd.go.th

 

 

นิคมสหกรณ์
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จังหวัด website E-mail
1  นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี  http://nikom.cpd.go.th/kabinburi   cpd_nk-kabinburi@cpd.go.th 
2  นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์  สุราษฏร์ธานี  http://nikom.cpd.go.th/kanchanadit  cpd_nk-kanchanadit@cpd.go.th 
3  นิคมสหกรณ์ท่าฉาง  สุราษฏร์ธานี  http://nikom.cpd.go.th/thachang   cpd_nk-thachang@cpd.go.th 
4  นิคมสหกรณ์พนม  สุราษฏร์ธานี  http://nikom.cpd.go.th/phanom
 cpd_nk-panom@cpd.go.th 
5  นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ  นครราชสีมา  http://nikom.cpd.go.th/khamthaleso
 cpd_nk-khamtalaesor@cpd.go.th 
6  นิคมสหกรณ์คลองท่อม  กระบี่  http://nikom.cpd.go.th/khlongthom  cpd_nk-klongtom@cpd.go.th 
7  นิคมสหกรณ์อ่าวลึก  กระบี่  http://nikom.cpd.go.th/aoluek  cpd_nk-aoluk@cpd.go.th 
8  นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก  กำแพงเพชร  http://nikom.cpd.go.th/klongsaunmak   cpd_nk-khlongsuanmark@cpd.go.th 
9  นิคมสหกรณ์นครชุม  กำแพงเพชร  http://nikom.cpd.go.th/nakhonchum  cpd_nk_nakhonchum@cpd.go.th 
10  นิคมสหกรณ์คีรีมาศ  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/khirimat   cpd_nk-keereemart@cpd.go.th 
11  นิคมสหกรณ์นครเดิฐ  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/nakhondert  cpd_nk-nakhondert@cpd.go.th 
12  นิคมสหกรณ์พระร่วง  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/praruang 
 cpd_nk-prarong@cpd.go.th 
13  นิคมสหกรณ์หนองบัว  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/nongbua  cpd_nk-nhongbua@cpd.go.th 
14  นิคมสหกรณ์สวรรคโลก  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/sawankhalok
 cpd_nk-sawankalok@cpd.go.th 
15  นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/sisamrong
 cpd_nk-srisamrong@cpd.go.th 
16  นิคมสหกรณ์โคกขาม  สมุทรสาคร  http://nikom.cpd.go.th/khokkham
 cpd_nk-khokkam@cpd.go.th 
17  นิคมสหกรณ์บ้านไร่  สมุทรสาคร  http://nikom.cpd.go.th/banrai  cpd_nk-banrai@cpd.go.th 
18  นิคมสหกรณ์ชะแวะ  ระยอง  http://nikom.cpd.go.th/chawae  cpd_nk-chawac@cpd.go.th 
19  นิคมสหกรณ์ท่ายาง  เพชรบุรี  http://nikom.cpd.go.th/thayang  cpd_nk-thayang@cpd.go.th 
20  นิคมสหกรณ์ชะอำ  เพชรบุรี  http://nikom.cpd.go.th/chaam  cpd_nk-chaam@cpd.go.th 
21  นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล  ลพบุรี  http://nikom.cpd.go.th/chaibadan
 cpd_nk-chaibadan@cpd.go.th 
22  นิคมสหกรณ์เชียงคำ  พะเยา  http://nikom.cpd.go.th/chiangkham  cpd_nk-chiangkham@cpd.go.th 
23  นิคมสหกรณ์ดงมูล  ขอนแก่น  http://nikom.cpd.go.th/dongmoon
 cpd_nk-dongmoon@cpd.go.th 
24  นิคมสหกรณ์ดงเย็น  มุกดาหาร  http://nikom.cpd.go.th/dongyen
 cpd_nk-dongyen@cpd.go.th 
25  นิคมสหกรณ์ดอนตาล  มุกดาหาร  http://nikom.cpd.go.th/dontan
 cpd_nk-dontan@cpd.go.th 
26  นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ  กาญจนบุรี  http://nikom.cpd.go.th/thongphaphum
 cpd_nk-thongphaphom@cpd.go.th 
27  นิคมสหกรณ์ทับเสลา  อุทัยธานี  http://nikom.cpd.go.th/tubsarao
 cpd_nk-thapsalao@cpd.go.th 
28  นิคมสหกรณ์ท่าแซะ  ชุมพร  http://nikom.cpd.go.th/thasae  cpd_nk-tasae@cpd.go.th 
29  นิคมสหกรณ์ปะทิว  ชุมพร  http://nikom.cpd.go.th/pathio  cpd_nk-patew@cpd.go.th 
30  นิคมสหกรณ์หลังสวน  ชุมพร  http://nikom.cpd.go.th/langsuan  cpd_nk-langsuan@cpd.go.th 
31  นิคมสหกรณ์ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช  http://nikom.cpd.go.th/thungsong
 cpd_nk-tungsong@cpd.go.th 
32  นิคมสหกรณ์ปากพญา  นครศรีธรรมราช  http://nikom.cpd.go.th/pakpraya  cpd_nk-pakpaya@cpd.go.th 
33  นิคมสหกรณ์บางสะพาน  ประจวบคีรีขันธ์  http://nikom.cpd.go.th/bangsaphan
 cpd_nk-bangsapan@cpd.go.th 
34  นิคมสหกรณ์บาเจาะ  นราธิวาส  http://nikom.cpd.go.th/bacho
 cpd_nk-bajao@cpd.go.th 
35  นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง  นราธิวาส  http://nikom.cpd.go.th/phileng
 cpd_nk-pileng@cpd.go.th 
36  นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน  จันทบุรี  http://nikom.cpd.go.th/pongnamron
 cpd_nk-pongnamron@cpd.go.th 
37  นิคมสหกรณ์พนา  อำนาจเจริญ  http://nikom.cpd.go.th/pana
 cpd_nk-phana@cpd.go.th 
38  นิคมสหกรณ์พร้าว  เชียงใหม่  http://nikom.cpd.go.th/phrao  cpd_nk-preaw@cpd.go.th 
39  นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม  เชียงใหม่  http://nikom.cpd.go.th/maechaem
 cpd_nk-maejham@cpd.go.th 
40  นิคมสหกรณ์แม่แตง  เชียงใหม่  http://nikom.cpd.go.th/maetaeng  cpd_nk-maetang@cpd.go.th 
41  นิคมสหกรณ์พิชัย  อุตรดิตถ์  http://nikom.cpd.go.th/phichai
 cpd_nk-phichai@cpd.go.th 
42  นิคมสหกรณ์ฟากท่า  อุตรดิตถ์  http://nikom.cpd.go.th/faktha
 cpd-nk-faktha@cpd.go.th 
43  นิคมสหกรณ์แม่สอด  ตาก  http://web.cpd.go.th/maesot
 cpd_nk-maesod@cpd.go.th 
44  นิคมสหกรณ์วังทอง  พิษณุโลก  http://nikom.cpd.go.th/wangthong  cpd_nk-wangthong@cpd.go.th 
45  นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น  สระแก้ว  http://nikom.cpd.go.th/wangnamyen
 cpd_nk-wangnamyen@cpd.go.th 
46  นิคมสหกรณ์สระแก้ว  สระแก้ว  http://nikom.cpd.go.th/sakaeo
 cpd_nk-sakaew@cpd.go.th 
47  นิคมสหกรณ์สตึก  บุรีรัมย์  http://nikom.cpd.go.th/satuek  cpd_nk-satuek@cpd.go.th 
48  นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น  สุพรรณบุรี  http://nikom.cpd.go.th/huaykamin
 cpd_nk-huaykamin@cpd.go.th 
49  นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร  ลำปาง  http://nikom.cpd.go.th/hangchat
 cpd_nk-hangchat@cpd.go.th 

 

 MM

                                                                                                                              LOGO

                                                                                      งบทดลอง ปี 2563

                                                                                           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

  

      kapip

    ตุลาคม 62                  

download

    พฤศจิกายน 62

download

    ธันวาคม 62

download

 

    มกราคม 63

download

 

    กุมภาพันธ์ 63

download

 

    มีนาคม 63

download

 

    เมษายน 63

download

 

    พฤษภาคม 63

download

 

    มิถุนายน 63

download

 

    กรกฏาคม 63

download

 

    สิงหาคม 63

download

 

    กันยายน63


 download

 

                                                                              

 

 

tab compare coop

สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจรูปอื่น มีลักษณะคล้ายกันในข้อที่มีการรวมทุนและมีการประกอบธุรกิจซื้อ-ขาย แต่มีหลักการที่แตกต่างกันหลายประการ ดังต่อไปนี้

1. สหกรณ์กับห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด

1.1 วัตถุประสงค์ การรวมกันเป็นสหกรณ์มีความมุ่งหมายเพื่อต้องการให้บริการแก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนรวบรวมผู้ถือหุ้นจัดตั้งขึ้น เพื่อทำการค้ากับบุคคลภายนอก

1.2 ลักษณะการรวม สหกรณ์เป็นองค์กรของผู้มีกำลังทรัพย์น้อย ไม่อาจถือเอาทุนเป็นหลักในการรวมได้ สหกรณ์ถือว่าการรวมคนเป็นหลักสำคัญ และเพื่อให้กลุ่มคนที่รวมกันมีกำลังเข้มแข็ง สหกรณ์จึงต้องมีการกำหนดและคัดเลือกลักษณะตลอดจนคุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้าร่วมในสหกรณ์ ส่วนในบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนนั้นถือหลักการรวมทุนเป็นสำคัญ บุคคลทีมีเงินสามารถเข้าถือหุ้นของบริษัทได้ ไม่เลือกว่าบุคคลนั้นจะมีลักษณะนิสัยอย่งไรหรืออยู่ใกล้ไกลเพียงใด การรวมกันในสหกรณ์เป็นการรวมของผู้ที่อ่อนแอในทางทรัพย์ให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้น เพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ส่วนการรวมกันของบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนเป็นการรวมผู้ที่มีกำลังทรัพย์อยู่แล้ว ให้มีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อทำการค้าหากำไร

1.3 หุ้นและมูลค่าหุ้น หุ้นของสหกรณ์ไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องกำหนดจำนวนทุนเรือนหุ้นไว้ก่อนที่จะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์จึงมีหุ้นที่จะจำหน่ายให้แก่สมาชิกใหม่อยู่เสมอ ราคาหุ้นของสหกรณ์จะคงที่ มูลค่าหุ้นของสหกรณ์ มักกำหนดไว้ค่อนข้างต่ำเพื่อเปิดโอกาสให้ผุ้มีกำลังทรัพย์น้อยเข้าเป็นสมาชิกได้ สำหรับหุ้นของบริษัทจำกัด กฎหมายบังคับให้ต้องกำหนดจำนวนทุนเรือนหุ้น และต้องมีผู้จองหุ้นไว้ครบจำนวนก่อนขอจดทะเบียนตั้งขึ้นเป็นบริษัทด้วยเหตุนี้ถ้ากิจกรรมของบริษัทสามารถจ่างเงินปันผลได้สูงก็มีผู้ต้องการซื้อหุ้นของบรษัทจึงอาจขึ้นลงได้เหมือนสินค้าอย่างหนึ่ง นอกจากนี้มูลค่าหุ้นของบริษัทมักกำหนดไว้สูงเพื่อให้เงินทุนตามจำนวนที่ต้องการโดยคนถือหุ้นจะมีจำนวนมากหรือน้อยไม่ถือเป็นข้อสำคัญ

1.4 การควบคุมและการออกเสียง สหกรณ์ถือหลักการรวมคนจึงให้ความเคารพต่อสิทธิของบุคคลเป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อยย่อยมีสิทธิออกเสียงลงคุแนนให้สหกรณ์ได้คนละหนึ่งเสียงเหมือนกันหมดยกเว้นผู้แทนสหกรณ์ในระดับชุมนุมสหกรณ์อาจให้มีเสียงเพิ่มขึ้นตามระบบสัดส่วน ตามที่กำหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์นั้นก็ได้ (มาตรา 106) และสมาชิกต้องมาใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเอง จะมอบให้บุคคลอื่นมาออกเสียงแทนไม่ได้ ดังนั้นอำนาจในสหกรณ์จึงตกอยู่กับเสียงข้างมากของสมาชิก ส่วนบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วน ซึ่งถือหลักการรวมทุนจึงให้ความเคารพในเงินทุนค่าหุ้นเป็นสำคัญ โดยการให้สิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และยังสามารถมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาออกเสียงแทนได้ อำนาจในบริษัทจึงตกอยู่กับผู้ถือหุ้นมาก กล่าวคือทุนมีบทบาทในการประชุมด้วยนั่นเอง

1.5 การแบ่งกำไร จากการที่สมาชิกทำธุรกิจซื้อขายกับสหกรณ์จึงทำให้เกิดกำไรหรือเงินส่วนเกินขึ้น ดังนั้นการแบ่งกำไรของสหกรณ์จึงเท่ากับการจ่ายคือส่วนที่สหกรณ์รับเกินให้สมาชิกในรูปการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนแห่งปริมาณธุรกิจที่สมาชิกทำกับสหกรณ์และจำนวนหุ้นที่ถือ สำหรับบริษัทจำกัดจะทำการติดต่อซื้อขายกับบุคคลภายนอกสมาชิกบริษัทลงทุนถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงถือหลักการแบ่งเงินปันผลตามหุ้นที่ถือ ไม่ได้คำนึงถึงว่าผู้ถือหุ้นจะมีการติดต่อซื้อขายกับบริษัทหรือไม่

เราอาจเปรียบเทียบให้เห็นความแต่กต่างระหว่างสหกรณ์กับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ได้ดังนี้

ลักษณะ สหกรณ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท จำกัด
1. วัตถุประสงค์ ดำเนินธุรกิจและบริการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดำเนินธุรกิจเพื่อการค้า ทำธุรกิจกับบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหากำไรให้มากที่สุด 
2. ลักษณะการรวมกัน มุ่งด้านการรวบรวมคนมากกว่าทุน มุ่งด้านการรวบรวมทุนต้องการทุนในการดำเนินงานมาก 
3. หุ้นและมูลค่าหุ้น ราคาหุ้นคงที่และมีอัตราต่ำเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถือหุ้นได้ หุ้นมีจำนวนไม่จำกัด  ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามฐานะของกิจการ จำนวนหุ้นมีจำกัด 
4. การควบคุม และการออกเสียง ควบคุมตามแบบประชาธิปไตย สมาชิกออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียง (ยกเว้นระดับชุมนุมสหกรณ์) และออกเสียงแทนกันไม่ได้ ออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือและออกเสียงแทนกันได้
5. การแบ่งกำไร การแบ่งกำไรจะแบ่งตามความมากน้อยของการทำธุรกิจกับสหกรณ์ และจำนวนหุ้นที่ถือ การแบ่งกำไร แบ่งตามจำนวนหุ้นที่ถือ ถือหุ้นมากได้เงินปันผลคืนมาก

2. สหกรณ์กับรัฐวิสาหกิจ

การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จะดำเนินการโดยรัฐบาลหรือในนามของรัฐบาลไม่ใช่กิจกรรมของเอกชน งานของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การสื่อสารไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ เป็นต้น กิจการเหล่านี้มุ่งในด้านให้สวัสดิการแก่ประชาชน ส่วนสหกรณ์นั้นเป็นของสมาชิกดำเนินธุรกิจ เพื่อต้องการจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก

3. สหกรณ์กับองค์กรการกุศล

องค์กรการกุศลมีจุดมุ่งหมายเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากจนหรือทุพพลภาพให้พ้นจากความยากลำบาก เป็นการช่วยเหลือจากภายนอก ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมให้ช่วยตนเอง จึงอาจจะทำให้ผู้ได้รับการสงเคราะห์มีลักษณะนิสัยอ่อนแอลงไปอีก ส่วนสหกรณ์นั้นส่งเสริมให้สมาชิกมีลักษณะนิสัยเข้มแข็งนอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์ย่อมถาวรกว่าการช่วยเหลือขององค์กรการกุศล

4. สหกรณ์กับสหภาพแรงงาน

ในสภาพแรงงานบรรดาลูกจ้างจะรวมกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดกำลังเป็นปึกแผ่น เพื่อต่อรองกับนายจ้างในเรื่องผลประโยชน์ของการทำงานหรือสวัสดิการของลูกจ้าง บางครั้งอาจใช้วิธีการรุนแรงเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามที่ลูกจ้างเรียกร้อง สำหรับการร่วมมือกันแบบสหกรณ์นั้นสมาชิกจะร่วมมือกันจัดการประกอบการขึ้น แล้วสมาชิกก็อาศัยบริการนั้นให้เป็นประโยชน์แก่อาชีพหรือการครองชีพของสมาชิกร่วมกัน การทำงานของสหกรณ์เป็นวิธีการที่ไม่ก่อความเดือดร้อนหรือเรียกร้องให้ใครช่วยแต่จะติดต่อกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายตามปกติ

 

ที่มา : เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์

S 227

1309283364