แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

            1.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            1.2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

  โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

           2.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            1) กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

 

หมวดหมู่รอง