บทความกรณีที่เกี่ยวข้องกับวินัยของข้าราชการ

 

1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จ

2.แบบฟอร์มสำเนาชื่อผู้ลงนามล่วงหน้า ทำไม่ได้ เสี่ยงเสียหายแก่ราชการ

3.เป็นวิทยากรบรรยาแต่อาศัยโอกาสทำทุจริต

4.แค่เพียงลวนลามด้วยวาจา ... ถือว่าไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ข้าราชการ

5.ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันสิบห้าวัน เหตุผลอันสมควรและการนับระยะเวลารวมวันหยุดราชการ

6.เกษตรอำเภอทุจริตเงินช่วยเหลือ (น้ำท่วม) เกษตรกร

7.อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน เพราะเชื่อว่าเอกสารถูกต้อง

8.เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อราชการ เพียงน้อยนิด มีสิทธิออกจากราชการ

 

 

 

นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การเปรียบเทียบสหกรณ์ฺ์การเกษตรไทยกับสหกรณ์การเกษตรในต่างประเทศ 

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ประเทศไทย 4.0  และการศึกษาและประเมินผลการจัดนิคมสหกรณ์

         ดาวน์โหลด 

 

วันที่อัพเดท   

1 การศึกษาเปรียบเทียบสหกรณ์การเกษตรไทยกับสหกรณ์การเกษตรในต่างประเทศ             pdf      3 ต.ค. 61
 2   การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ประเทศ 4.0             pdf      3 ต.ค. 61
3 การศึกษาและประเมินผลการจัดนิคมสหกรณ์             pdf      3 ต.ค. 61

 

 

 

 

 

นายสุวิช  น้อยอิ่ม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ การตรวจการสหกรณ์  ขอส่งผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง

      ดาวน์โหลด 

  วันที่อัพเดท   

1 เกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน        pdf   10 ส.ค. 61
 2   การรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะทรัพย์สิน/หนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป        pdf   10 ส.ค. 61