LOGO

 

 

ที่่ 

   

    ลงวันที่       

       เรื่อง 

ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท   

วัน-เวลา ที่ได้รับหนังสือจากกลุ่มงาน

18 13 ก.ค.64 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          PDF logo 16 ส.ค.64 16 ส.ค. 64 (12.40 น.)
17 19 ก.ค.64 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          PDF logo 19 ก.ค.64 19 ก.ค. 64 (16.40 น.)
16 12 ก.ค.64 ประกาศนายทะเบียนกลุ่มเกษตกรประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงนการกู้ยืมของกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2564          PDF logo 12 ก.ค.64 12 ก.ค. 64 (13.30 น.)
15 29 มิ.ย.64 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2564         PDF logo 30 มิ.ย.64 30 มิ.ย. 64 (10.30 น.)
14 21 มิ.ย.64 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ ปี พ.ศ. 2564       logo pdf 21 มิ.ย.64 21 มิ.ย. 64 (16.26 น.)
13 15 มี.ค 64 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่       logo pdf 20 เม.ย.64 20 เม.ย. 64 (10.00 น.)
12 6 ต.ค 63 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563       logo pdf 6 ต.ค.63 6 ต.ค.63 (11.00น.)
11 31 ส.ค.63 ประกาศนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 แห่ง       logo pdf 14 ก.ย.63 14 ก.ย. 63 (14.00 น.)
10 31 ส.ค.63 ประกาศนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เลิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 แห่ง       logo pdf 14 ก.ย.63 14 ก.ย. 63 (14.00 น.)
9 24 ส.ค.63 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563/2564       logo pdf 25 ส.ค.63 25 ส.ค. 63 (14.30 น.)

 

8

26พ.ค.63 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพของราชการ       logo pdf 27พ.ค.63 27พ.ค. 63(15.00 น.)
7

 

14เม.ย.63    

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แนวทางให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เพิ่มเติม)

      logo pdf 14เม.ย.63 14 เ.ย. 63(11.00 น.)
6

31มี.ค.63

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แนวทางให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

      logo pdf 31มี.ค.63 31 มี.ค. 63(16.30 น.)

 

5

23ธ.ค.62 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป       logo pdf 23 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62(15.00 น.)

 

4

23 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ         PDF logo 1 ก.พ.ย.62 1 ก.พ.ย.62(14.00 น.)

 

3

23 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด PDF logo
1 ก.พ.ย.62 1 ก.พ.ย.62(14.00 น.)

 

2

23 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด PDF logo 1 ก.พ.ย.62 1 ก.พ.ย.62(14.00 น.)

 

1

31 ตุลาคม 2561 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2561                                                                                                                                          pdf     14 พ.ย..61 14 พ.ย.61 (14.40 น.)

 

 

ประจำปีพุทธศักราช 2561

           ลำดับที่         เรื่อง     ลงวันที่  download    อัพเดท
3 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอใช้ห้องประชุม

19 ตุลาคม 2561

pdf

19 ตุลาคม 2561
 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1                                                                           26 กุมภาพันธ์ 2561 pdf 26 กุมภาพันธ์ 2561
 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ในตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 

22 กุมภาพันธ์ 2561

pdf 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

ประจำปีพุทธศักราช 2560

           ลำดับที่

          เรื่อง                                    ลงวันที่                         download วันที่อัพเดท
           3 มาตราการประหยัดพลังงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด         

 

15 ธันวาคม 2560                         


pdf
15 ธันวาคม 2560    
           2
แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ

 

1 ธันวาคม 2560

 
pdf

1 ธันวาคม 2560

           1

แนวทางการปฏิบัติงาน

 

 23 พฤศจิกายน 2560

     pdf

 23 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

คำสั่ง

                      

            ที่              ลงวันที่

                                                                                                          เรื่อง

download    อัพเดท
        41/2564     25 สิงหาคม 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 41/2564 เรื่องให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2564   PDF logo 25/08/2564
        40/2564     23 กรกฎาคม 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 40/2564 เรื่องให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนสิงหาคม 2564   PDF logo 23/07/2564
        39/2564     16 กรกฎาคม 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 39/2564 เรื่องให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   PDF logo 16/07/2564
        38/2564     12 กรกฎาคม 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 38/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขอรับรางวัล้ลิศรัฐ   PDF logo 13/07/2564
        37/2564     12 กรกฎาคม 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 37/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2564   PDF logo 12/07/2564
        35/2564     30 มิถุนายน 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 35/2564 เรื่อง มอบหมายในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย)   PDF logo 30/06/2564
        34/2564     28 มิถุนายน 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 34/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   PDF logo 29/06/2564
        33/2564     21 มิถุนายน 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 33/2564 เรื่องให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564    PDF logo 21/06/2564
        32/2564     21 พฤษภาคม 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์     PDF logo 21/05/2564
        31/2564     19 พฤษภาคม 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 31/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2564    PDF logo 19/05/2564
        30/2564     18 พฤษภาคม 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร...    PDF logo 18/05/2564
        29/2564     3 พฤษภาคม 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 29/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มิเกษตรกรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ    PDF logo 3/05/2564
        28/2564     26 เมษายน 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 28/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    PDF logo 26/04/2564
        27/2564     23 เมษายน 2564 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 27/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564    PDF logo 23/04/2564
        26/2564     16 เมษายน 2564

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 26/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2564

   PDF logo 16/04/2564
        25/2564     31 มีนาคม 2564

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 25/2564 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

 

   PDF logo 2/04/2564
        24/2564     29 มีนาคม 2564

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 24/2564 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด (เฉพาะราย)

 

   PDF logo 31/03/2564
        23/2564     29 มีนาคม 2564

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 23/2564 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานแผนปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด (เฉพาะราย)

 

   PDF logo 31/03/2564
        625/2564     18 มีนาคม 2564

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 625/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการขับรถยนต์ราชการ

 

   PDF logo 18/03/2564
        22/2564     17 มีนาคม 2564

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 22/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ

และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2564

   PDF logo 18/03/2564
        20/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 20/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ

และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม 2564

   PDF logo 26/02/2564

        21/2564

     3 มีนาคม 2564

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

 

   PDF logo 05/03/2564
        9/2564 27 มกราคม 2564

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 9/2564 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย)

 

   PDF logo 27/01/2564
    3222/2563 2 พฤศจิกายน 2563

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3222/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

   PDF logo 26/01/2564
     176/2563 25 มกราคม 2564

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 8/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

   PDF logo 26/01/2564
       81/2563 25 ธันวาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 78/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2563

   PDF logo 28/12/2563
       79/2563 27 พฤศจิกายน 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 79/2563 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ จำนวน 84 ราย

 

   logo pdf 30/11/2563
       78/2563 23 พฤศจิกายน 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 78/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนธันวาคม 2563

   logo pdf 24/11/2563
       76/2563    29 ตุลาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 76/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ

 

   logo pdf 29/10/2563
       75/2563    21 ตุลาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 75/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

   logo pdf 21/10/2563
       53/2563    23 กันยายน 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 53/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม 2563

   logo pdf 23/09/2563
       45/2563    9 กันยายน 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 45/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบระเบียบสหกรณ์

 

   logo pdf 15/09/2563
       43/2563    21 สิงหาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 43/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2563

   logo pdf 28/08/2563
       40/2563    24 กรกฎาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 40/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ

 

   logo pdf 24/07/2563
       39/2563    24 กรกฎาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 39/2563 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย)

 

   logo pdf 24/07/2563
       38/2563    24 กรกฎาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 38/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนสิงหาคม 2563

   logo pdf 24/07/2563
       36/2563    15 กรกฎาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 36/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  (แก้ไข)

   logo pdf 15/07/2563
       33/2563    25 มิถุนายน 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 33/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

   logo pdf 25/06/2563
       22/2563 15 พฤษภาคม 2563

คำสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ (รอ) 22/2563 เรื่อง เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

   logo pdf 28/05/2563
       30/2563 21 พฤษภาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 30/2563 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย)

 

   logo pdf 21/05/2563
       29/2563 21 พฤษภาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 29/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2563

   logo pdf 21/05/2563
       25/2563 29 เมษายน 2563

 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 25/2563 เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการบรรจุใหม่ (ตามแนวทางพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่

ภายหลังพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)

   logo pdf  30/04/2563
       23/2563 23 เมษายน 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 23/2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ

 

   logo pdf 23/04/2563
   1055/2563 20 เมษายน 2563

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1055/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

   logo pdf 23/04/2563
       22/2563 20 เมษายน 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 22/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

   logo pdf 23/04/2563
       17/2563 17 เมษายน 2563

คำสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 17/2563 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 

   logo pdf 23/04/2563
       18/2563   1 เมษายน 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 18/2563 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย) ใหม่

 

   logo pdf 08/04/2563
       17/2563 26 มีนาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 17/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2563

   logo pdf 26/03/2563
       16/2563 20 มีนาคม 2563

คำสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 16/2563 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 

   logo pdf 24/03/2563
    (รอ) 13/2563 20 มีนาคม 2563

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณฺ์ ที่ (รอ) 13/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 

   logo pdf 24/03/2563
       16/2563 19 มีนาคม 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 16/2563 เรื่อง มาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

 

   logo pdf 20/03/2563
       11/2563 19 กุมภาพันธ์ 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 52/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม 2562

   logo pdf 19/02/2563
       10/2563    18 กุมภาพันธ์ 2563

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

 

   logo pdf 18/02/2563
       52/2562        23 ธันวาคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 52/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2562

   logo pdf 23/12/2562
       50/2562        22 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 50/2562 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

 

   logo pdf 2/12/2562
       51/2562        25 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 51/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนธันวาคม 2562

   logo pdf 25/11/2562
       49/2562        21 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 49/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

   logo pdf 21/11/2562
       48/2562        8 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 48/2562 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย) ใหม่

 

   logo pdf 11/11/2562
       47/2562        5 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 47/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

   logo pdf 5/11/2562
   2764/2562            21 ตุลาคม 2562

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2764/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

 

   logo pdf 22/10/2562
     45/2562            24 ตุลาคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 45/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 

 

     logo pdf 24/10/2562
     43/2562              8 ตุลาคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 43/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562

 

     logo pdf 9/10/2562
     40/2562          25 กันยายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 40/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 

 

     logo pdf 26/09/2562
     36/2562          21 สิงหาคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 36/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน กันยายน 2562 

 

     logo pdf 21/08/2562
     34/2562            7 สิงหาคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 34/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ

 

     logo pdf 8/08/2562
     33/2562            7 สิงหาคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 33/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 

     logo pdf 7/08/2562
     31/2562        23 กรกฎาคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 31/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน สิงหาคม 2562 

 

     logo pdf 23/07/2562
     28/2562          2 กรกฎาคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 28/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

 

     logo pdf 2/07/2562
   741/2562          21 มิถุนายน 2562

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 741/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการขับรถยนต์ราชการ

 

     logo pdf 21/06/2562
     26/2562          19 มิถุนายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 26/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน มิถุนายน 2562 

 

     logo pdf 19/06/2562
     24/2562            4 มิถุนายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 24/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย)

 

     logo pdf 7/06/2562
     22/2562       21 พฤษภาคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 22/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน มิถุนายน 2562 

 

     logo pdf 24/05/2562
     21/2562         7 พฤษภาคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 21/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

 

     logo pdf 13/05/2562
     14/2562         22 เมษายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 14/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 

 

     logo pdf 8/05/2562
     15/2562         22 เมษายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 15/2562 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ  (เฉพาะราย)

นายสมปอง ภักดีกระโทก นักวิชาการสหกรณ์

     logo pdf 23/04/2562
     12/2562         11 เมษายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 12/2562 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ  (เฉพาะราย)

นางสาวมุทิตา คำเชิด นิติกรปฏิบัติการ

     logo pdf 11/04/2562
     11/2562           2 เมษายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 11/2562 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย)

นางชนิดาภา วิริะศรี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

     logo pdf 04/04/2562
     10/2562           2 เมษายน 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 10/2562 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย)

นางสาวน้ำอ้อย  เจ็นประโคน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

     logo pdf 04/04/2562
     08/2562          13 มีนาคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 08/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน เมษายน 2562 

 

     logo pdf 14/03/2562
     06/2562      20 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 06/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน มีนาคม 2562 

 

     logo pdf 22/02/2562
     05/2562      14 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 05/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562  

 

     logo pdf 20/02/2562
     03/2562         29 มกราคม 2562

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 03/2562 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ 

 

     logo pdf 05/02/2562
     90/2561         28 ธันวาคม 2561

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 90/2561 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ 

 

     logo pdf 03/01/2562
     87/2561    23 พฤศจิกายน 2561

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 87/2561 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

 

     logo pdf 30/11/2561
     86/2561    23 พฤศจิกายน 2561

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 86/2561 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

 

   pdf 23/11/2561
 3580/2561    23 พฤศจิกายน 2561

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการขับรถยนต์ราชการ

 

   pdf 23/11/2561
     85/2561    23 พฤศจิกายน 2561

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 85/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 

   pdf 23/11/2561
 3245/2561      9 พฤศจิกายน 2561

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อสนองนโยบายการบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืน (เฉพาะราย)

 

   pdf 14/11/2561
     84/2561          24 ตุุลาคม 2561

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง  แก้ไขคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ภาคเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ (เฉพาะคณะ)

 

   pdf 14/11/2561
     83/2561          24 ตุุลาคม 2561

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 

   pdf 24/10/2561
     81/2561            5 ตุุลาคม 2561

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย) นายประพัตร  กลิ่นศรีสุข และนายบัญชา  ตาสำโรง 

 

   pdf 8/10/2561
     80/2561       26 กันยายน  2561

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 80/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม 2561

 

   pdf 27/9/2561
     60/2561         6 กันยายน  2561

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 60/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ภาคเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

 

   pdf 6/9/2561
     55/2561        28 สิงหาคม 2561

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 55/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2561

 

   pdf 28/8/2561
     54/2561        28 สิงหาคม 2561

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 54/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ

 

   pdf 28/8/2561
     51/2561        15 สิงหาคม 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย)

 

   pdf 15/8/2561
     49/2561          3 สิงหาคม 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย)

 

   pdf 3/8/2561
     47/2561      25 กรกฎาคม 2561

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนสิงหาคม 2561

 

   pdf 25/7/2561
     46/2561      24 กรกฎาคม 2561

ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 

   pdf 25/7/2561
     45/2561      19 กรกฎาคม 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

 

   pdf 519/7/2561
     40/2561       27 มิถุนายน 2561

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ 

 

   pdf 10/7/2561
 1827/2561       27 มิถุนายน 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ย้ายข้าราชการ

 

   pdf 27/6/2561
     40/2561       27 มิถุนายน 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

 

   pdf 27/6/2561
     39/2561       25 มิถุนายน 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ  

 

   pdf 25/6/2561
     37/2561       20 มิถุนายน 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

 

   pdf 20/6/2561
     35/2561        7 มิถุนายน 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

 

   pdf 7/6/2561
     34/2561        7 มิถุนายน 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

 

   pdf 7/6/2561
 1726/2561        4 มิถุนายน 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี 2561

 

   pdf
4/6/2561
     33/2561       31 พฤษภาคม 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

   pdf  31/5/2561
     31/2561       30 พฤษภาคม 2561

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2561

 

   pdf 30/05/61
     23/2561       30 มีนาคม 2561

แต่งตั้งคณะทำงา่นเฉพาะกิจ

 

   pdf 02/04/61
     22/2561       30 มีนาคม 2561

แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (เฉพาะราย)

 

   pdf 02/04/61
  001/2561        4 มกราคม 2561

แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีผลงานตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

   pdf 04/01/61

 

     55/2560

         26 ธ.ค. 2560

 

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

   pdf 26/12/60
     50/2560          18 ธ.ค. 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

 

    pdf 18/12/60
     45/2560          12 ธ.ค. 2560

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 45/2560 เรื่อง ให้่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราขการ ปฏิบัติหน้่าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน ธันวาคม 2560

 

   pdf 13/12/60

 

    41/2560

        27 พ.ย. 2560 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 41/2560 เรื่อง ให้่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราขการ ปฏิบัติหน้่าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด     pdf 27/11/60

     

       ประกาศ

       

         23 พ.ย. 2560

 

แนวทางการปฏิบัตงาน

    pdf 24/11/60
     39/2560          13 พ.ย. 2560

 

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 39/2560 เรื่อง ให้่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราขการ ปฏิบัติหน้่าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

    pdf 14/11/60
     38/2560          9 พ.ย. 2560

 

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 38/2560 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

    pdf 09/11/60
     36/2560          3 พ.ย. 2560

 

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 36/2560 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

    pdf 04/11/60
     14/2560        24 เม.ย. 2560

 

 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ 

    pdf   25/04/60

     9/2560

      21 มี.ค. 2560

 

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ(เพิ่มเติม)

    pdf 21/03/60
     1/2560        10 ม.ค. 2560

 

 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแป่งปันความรู้หนังสือสือชุมชนจากคนสหกรณ์

    pdf   10/01/60
   ประกาศกรมฯ         9 ม.ค. 2560

 

 การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริการระดับสูง รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    pdf   09/01/60