รายงานแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

รายงานแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

 graphic2 mini160 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
graphic2 mini160 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  graphic2 mini160 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      a2 PDF  a2 E-Book

 

 

รายงานประจำปี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

658729g1em44wifu

 

flowers icon 71 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
flowers icon 71 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
flowers icon 71 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
flowers icon 71 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                      flowers icon 71 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 new2day
flowers icon 71 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 

 

report plan 

 

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)

 

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)

 

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)

 

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4)

 

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5)

 

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6)

 

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7)