หนังสือเวียนประจำเดือน กันยายน 2564

รอ ที่่  ลงวันที่  แจ้งเรื่อง   ไฟล์ข้อมูล  วันที่อัพเดท       วัน-เวลา      ที่ได้รับหนังสือ

   ด่วนที่สุด        รอ0010/ว2855

  17 ก.ย. 64 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์              ครั้งที่ 8/2564 PDF logo 17ก.ย.64 17 ก.ย.64     (เวลา 16.00 น.)

   รอ0010/ว2847

  17 ก.ย. 64

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ     พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก newname

PDF logo 17ก.ย.64 17 ก.ย.64     (เวลา 09.40 น.)

   รอ0010/ว2831

  16 ก.ย. 64 ขอส่งสำเนาประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เริ่อง ยกเลิกการประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่2)newname PDF logo 16ก.ย.64   16 ก.ย.64     (เวลา 13.50 น.)

   รอ0010/ว2820

  16 ก.ย. 64

สำรวจการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์                           เเละกลุ่มเกษตรกร newname

 PDF logo 16ก.ย.64  16 ก.ย.64     (เวลา 10.20 น.)

   ด่วนที่สุด         รอ0010/ว2830

  14 ก.ย. 64

ขอให้ตรวจสอบการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ newname

PDF logo 14ก.ย.64 14 ก.ย.64       (เวลา 20.10 น.)

   รอ0010/ว2820

  14 ก.ย. 64 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี newname PDF logo 14ก.ย.64  14 ก.ย.64     (เวลา 08.30 น.)

   รอ0010/ว2813

  14 ก.ย. 64 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการสุขภาพดีมีสุข (Happy Body & Relax) newname PDF logo 14ก.ย.64  14 ก.ย.64     (เวลา 08.30 น.)

   รอ0010/ว2807

  14 ก.ย. 64 ขอส่งสำเนาประกาศนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด newname PDF logo 14ก.ย.64  14 ก.ย.64     (เวลา 08.30 น.)

   รอ0010/ว2799

  14 ก.ย. 64 ขอส่งสำเนาประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ newname PDF logo 14ก.ย.64  14 ก.ย.64     (เวลา 08.30 น.)

   ด่วนที่สุด                       รอ0010/ว2790

   9 ก.ย. 64 สำรวจและรายงานฐานการใช้อำนาจของผู้ว่าราชการ PDF logo  9 ก.ย.64  10 ก.ย.64     (เวลา 10.00 น.)

   รอ0010/ว2722

  8 ก.ย. 64 ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู็ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง  พันธ์ุพืช  PDF logo  8 ก.ย.64  8 ก.ย.64   (เวลา 10.00 น.)
   รอ0010/ว2760   8 ก.ย. 64

ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 4) 

PDF logo  8 ก.ย.64  8 ก.ย. 64          (เวลา 10.00 น.)
   รอ0010/ว2752   8 ก.ย. 64

การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2565 

PDF logo  8 ก.ย.64  8 ก.ย. 64          (เวลา 10.00 น.)
   รอ0010/ว2727   7 ก.ย. 64

ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง"

PDF logo  7 ก.ย.64  7 ก.ย. 64          (เวลา 11.00 น.).
   รอ0010/ว2723   7 ก.ย. 64

ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง"

PDF logo  7 ก.ย.64  7 ก.ย. 64          (เวลา 11.00 น.)
   รอ0010/ว2699   6 ก.ย. 64  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรไทยของสหกรณ์ภาคการเกษตร PDF logo  6 ก.ย.64 6 ก.ย. 64           (เวลา 15.09 น.).
   รอ0010/ว2694   6 ก.ย. 64

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มเเข็งในยุคNEW NORMAL ในช่วงวิกฤตของการระบาดของโควิด-19

PDF logo  6 ก.ย.64  6 ก.ย. 64          (เวลา 13.34 น.).

   ด่วนที่สุด     รอ0010/266

  2 ก.ย. 64

ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด        (ครั้งที่ 9/2564)

PDF logo  2 ก.ย.64  2 ก.ย.64           (เวลา 16.54 น.).
   รอ0010/2660   31 ส.ค. 64

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา

PDF logo  1 ก.ย.64  1 ก.ย.64           (เวลา 15.52 น.).
   รอ0010/2660   31 ส.ค. 64

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด          (ครั้งที่ 9/2564)

PDF logo  1 ก.ย.64  1 ก.ย.64           (เวลา 15.34 น.).

หนังสือเวียนประจำเดือน สิงหาคม 2564

 ที่  ลงวันที่  แจ้งเรื่อง  ไฟล์ข้อมูล  วันที่อัพเดท  วัน-เวลา ที่ได้รับหนังสือ
รอ0010/ว2638 30 ส.ค.64 สำรวจข้อมูลการเจรจาชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์ newname PDF logo 30 ส.ค.64 30 ส.ค.64(16.10 น.
รอ0010/ว2634 30 ส.ค.64 ขอเชิญประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาสที่ 4 newname PDF logo 30 ส.ค.64 30 ส.ค.64(15.27 น.
รอ0010/ว2632 27 ส.ค.64 เลื่อนการประชุม newname PDF logo 27 ส.ค.64 27 ส.ค.64(17.00 น.
รอ0010/ว2630 26 ส.ค.64 ขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด newname PDF logo 27 ส.ค.64 27 ส.ค.64(16.00 น.
รอ0010/ว2625 27 ส.ค.64 ปรับปรุงระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร newname PDF logo 27 ส.ค.64 27 ส.ค.64(14.28 น.
รอ0010/ว2610 25 ส.ค.64 ขอความร่วมมือสมัครเข้าร่วมโครงการ Fin. ดี Happy Life!!! newname PDF logo 26 ส.ค.64 26 ส.ค.64(09.27 น.
รอ0010/ว2589 23 ส.ค.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายอินทผลัมพันธุ์บาฮี วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอินทผลัมภาคตะวันตกnewname PDF logo 25 ส.ค.64 25 ส.ค.64(16.30 น.
รอ0010/ว2587 23 ส.ค.64 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายของดีหนองบัวลำภูnewname PDF logo 25 ส.ค.64 25 ส.ค.64(16.30 น.
รอ0010/ว2583 23 ส.ค.64 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวทับทิมชัยนาท จังหวัดชัยนาทnewname PDF logo 25 ส.ค.64 25 ส.ค.64(16.30 น.
รอ0010/ว2607 25 ส.ค.64 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2564newname PDF logo 25 ส.ค.64 25 ส.ค.64(15.50 น.
รอ0010/ว2598 24 ส.ค.64 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารการเงินเพื่อตัดสินใจ" ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetingnewname PDF logo 24 ส.ค.64 24 ส.ค.64(17.00 น.
รอ0010/ว2577 23 ส.ค.64 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดnewname PDF logo 24 ส.ค.64 24 ส.ค.64(12.00 น.
รอ0010/ว2570 23 ส.ค.64 ขอเชิญประชุมnewname PDF logo 23 ส.ค.64 23 ส.ค.64(16.00 น.
รอ0010/ว2566 23 ส.ค.64 แนวทางการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการnewname PDF logo 23 ส.ค.64 23 ส.ค.64(15.00 น.
รอ0010/ว2531 18 ส.ค.64 สำรวจบุคลากรที่มีความสนใจปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือร่วมกับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่newname PDF logo 19 ส.ค.64 19 ส.ค.64(12.55 น.
รอ0010/ว2530 18 ส.ค.64 แบบสำรวจข้อมูลหัวข้อ "การนำความรุ้มาปรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานnewname PDF logo 19 ส.ค.64 19 ส.ค.64(09.37 น.
รอ0010/ว2532 18 ส.ค.64 การสำรวจการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัุดnewname PDF logo 19 ส.ค.64 19 ส.ค.64(09.37 น.
รอ0010/ว2533 18 ส.ค.64 ขอประชุาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขการกระจายผลไม้ปี 2564 อย่างเร่งด่วนnewname PDF logo 19 ส.ค.64 19 ส.ค.64(09.37 น.
รอ0010/ว2528 18 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียนnewname PDF logo 18 ส.ค.64 18 ส.ค.64(16.00 น.
รอ0010/ว2524 17 ส.ค.64 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดicon new PDF logo 18 ส.ค.64 18 ส.ค.64(09.20 น.
รอ0010/ว2471 13 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวโทน จำกัด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียนicon new PDF logo 16 ส.ค.64 16 ส.ค.64(16.10 น.
รอ0010/ว2468 13 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียนicon new PDF logo 16 ส.ค.64 16 ส.ค.64(16.10 น.
รอ0010/ว2474 13 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อสหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จำกัด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียนicon new PDF logo 16 ส.ค.64 16 ส.ค.64(12.30 น.
รอ0010/ว2461 13 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อสหกรณ์ชุมนุมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จำกัด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียนicon new PDF logo 16 ส.ค.64 16 ส.ค.64(12.30 น.
รอ0010/ว2476 13 ส.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์" (หลักสูตรกลางของ คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ)icon new  PDF logo 13 ส.ค.64 13 ส.ค.64(16.00 น.
ร0010/ว2408 11 ส.ค.64 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลังicon new PDF logo 11 ส.ค.64 11 ส.ค.64(16.00 น.
ร0010/ว2386 11 ส.ค.64 ขอประชาสัมพันธ์การกระจายลำไยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา PDF logo 11 ส.ค.64 11 ส.ค.64(16.00 น.
ร0010/ว2410 11 ส.ค.64 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยสัตว์ PDF logo 11 ส.ค.64 11 ส.ค.64(16.00 น.
ร0010/2406 9 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรทำสวนเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสถ) ภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียน PDF logo 9 ส.ค.64 9 ส.ค.64(16.00 น.
รอ0010/ว2399 9 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อสหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดหนึ่ง จำกัด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียน PDF logo 9 ส.ค.64 9 ส.ค.64(16.00 น.
รอ0010/ว2385 9 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด PDF logo 9 ส.ค.64 9 ส.ค.64(16.00 น.)
รอ0010/ว/2381 6 ส.ค.64 สำรวจสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการกระจายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนาและลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 PDF logo 6 ส.ค.64 6 ส.ค.64(17.00 น.)
รอ0010/ว/2368 6 ส.ค.64 ขอเชิญประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 PDF logo 6 ส.ค.64 6 ส.ค.64(10.00 น.)
รอ0010/ว/2345 3 ส.ค.64 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อม ชี้แจงแนวทาง และทบทวนแผนส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร PDF logo 4 ส.ค.64 4 ส.ค.64(13.00 น.)
รอ0010/ว/2344 3 ส.ค.64 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อม ชี้แจงแนวทาง และทบทวนแผนส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร PDF logo 4 ส.ค.64 4 ส.ค.64(13.00 น.)
รอ0010/ว/2341 3 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรทำนาบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียน PDF logo 4 ส.ค.64 4 ส.ค.64(13.00 น.)
รอ0010/ว/2338 3 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียน PDF logo 4 ส.ค.64 4 ส.ค.64(13.00 น.)
รอ0010/ว/2335 3 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรทำนากุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียน PDF logo 4 ส.ค.64 4 ส.ค.64(13.00 น.)
 รอ0010/ว/2320  30 ก.ค.64 แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)  PDF logo  3 ส.ค.64  3 ส.ค.64(16.31 น.)
รอ0010/ว/2315 30 ก.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อสหกรณ์การเกษตรตำบลจำปาขัน จำกัด PDF logo 3 ส.ค.64 3 ส.ค.64(16.31 น.)
 รอ0010/ว2331  3 ส.ค.64 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด PDF logo 3 ส.ค.64 3 ส.ค.64(12.45 น.)

 

รอ0010/ว2528

หนังสือเวียนประจำเดือน มิถุนายน 2564

 ที่  ลงวันที่  แจ้งเรื่อง  ไฟล์ข้อมูล  วันที่อัพเดท  วัน-เวลา ที่ได้รับหนังสือ
รอ0010/ว1890 29 มิ.ย.64 แจ้งผลการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดicon new PDF logo 30 มิ.ย.64 30 มิ.ย.64 (12.10 น.)
รอ0010/ว1882 28 มิ.ย.64 ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนicon new PDF logo 29 มิ.ย.64 29 มิ.ย.64 (14.20 น.)
รอ0010/ว1874 28 มิ.ย.64 การขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครสหกรณ์ ประจำปี 2564icon new PDF logo 29 มิ.ย.64 29 มิ.ย.64 (09.10 น.)
ด่วนที่สุดรอ0010/ว1851 25 มิ.ย.64 ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรicon new PDF logo 28 มิ.ย.64 25 มิ.ย.64 (11.57 น.)
รอ0010/ว1851 24 มิ.ย.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งicon new PDF logo 24 มิ.ย.64 24 มิ.ย.64 (11.48 น.)
รอ0010/ว1848 24 มิ.ย.64 ขอเชิญประชุมicon new PDF logo 24 มิ.ย.64 24 มิ.ย.64 (11.48 น.)
รอ0010/ว1847 24 มิ.ย.64 หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มicon new PDF logo 24 มิ.ย.64 24 มิ.ย.64 (11.48 น.)
รอ0010/ว1836 23 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีicon new PDF logo 23 มิ.ย.64 23 มิ.ย.64 (17.00 น.)
รอ0010/ว1824 22 มิ.ย.64 ขอแจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติicon new PDF logo 22 มิ.ย.64 22 มิ.ย.64 (10.27 น.)
รอ0010/ว1817 21 มิ.ย.64 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564icon new PDF logo 21 มิ.ย.64 21 มิ.ย.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1809 21 มิ.ย.64 แจ้งผลการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอicon new PDF logo 21 มิ.ย.64 21 มิ.ย.64 (16.22 น.)
รอ0010/ว1809 21 มิ.ย.64 ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)icon new PDF logo 21 มิ.ย.64 21 มิ.ย.64 (16.01 น.)
รอ0010/ว1807 21 มิ.ย.64 ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินicon new PDF logo 21 มิ.ย.64 21 มิ.ย.64 (12.21 น.)
ด่วนที่สุดรอ0010/ว1806 21 มิ.ย.64 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด (คร้้งที่ 6/2564)icon new PDF logo 21 มิ.ย.64 21 มิ.ย.64 (12.21 น.)
รอ0010/ว1794 18 มิ.ย.64 แจ้งแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มนต้นฤดูกาลผลิตใหม่icon new PDF logo 21 มิ.ย.64 21 มิ.ย.64 (10.00 น.)
รอ0010/ว1800 18 มิ.ย.64 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพicon new PDF logo 18 มิ.ย.64 18 มิ.ย.64 (17.10 น.)
ด่วนที่สุดรอ0010/ว1772 16 มิ.ย.64 การสำราวจข้อมูลตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ช่วยเหลือสมาชิกด้านหนี้สินและการลดดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันเกษตรกรในช่วงสถานการณ์วิกฤตการการแพร่ระบาดของโรคติดเบื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)icon new PDF logo 16 มิ.ย.64 16 มิ.ย.64 (17.29 น.)
รอ0010/ว1774 16 มิ.ย.64 ขอแจ้งตารางวันมาปฏิบัติงานของคณะทำงานแผนปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดicon new PDF logo 16 มิ.ย.64 16 มิ.ย.64 (14.29 น.)
รอ0010/ว1770 16 มิ.ย.64 ขอประชาสัมพันธ์การอบรม ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting) ประจำปี 2564icon new
PDF logo 16 มิ.ย.64 16 มิ.ย.64 (14.29 น.)
รอ0010/ว1745 15 มิ.ย.64 กรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 PDF logo 15 มิ.ย.64 15 มิ.ย.64 (15.00 น.)
รอ0010/ว1743 15 มิ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 PDF logo 15 มิ.ย.64 15 มิ.ย.64 (15.00 น.)
รอ0010/ว1719 14 มิ.ย.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียนicon new PDF logo 15 มิ.ย.64 15 มิ.ย.64 (15.00 น.)
รอ0010/ว1716 14 มิ.ย.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียนicon new PDF logo 15 มิ.ย.64 15 มิ.ย.64 (15.00 น.)
รอ0010/ว1720 14 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดข้าวไทย ปี 2564 PDF logo 15 มิ.ย.64 15 มิ.ย.64 (15.00 น.)
รอ0010/ว1704 11 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกระจายมะม่วงของสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา PDF logo 11 มิ.ย.64 11 มิ.ย.64 (16.20 น.)
รอ0010/ว1682 11 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิ ข้าวหอมประทุมธานี จังหวัดอ่างทอง PDF logo 11 มิ.ย.64 11 มิ.ย.64 (16.20 น.)
รอ0010/ว1675 10 มิ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน PDF logo 11 มิ.ย.64 11 มิ.ย.64 (13.00 น.)
รอ0010/ว1673 10 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเงาะ PDF logo 11 มิ.ย.64 11 มิ.ย.64 (13.00 น.)
รอ0010/ว1659 9 มิ.ย.64 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตกรรผู้ปลูกมันสำปะหลัง PDF logo 10 มิ.ย.64 10 มิ.ย.64 (13.00 น.)
รอ0010/ว1654 9 มิ.ย.64 ติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมปุ๋ยผลิตใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลินตให้แก่เกษตรกร ปี 2563 PDF logo 10 มิ.ย.64 10 มิ.ย.64 (13.00 น.)
รอ0010/ว1634 7 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายปลาช่อนแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว และปลาดุกแดดเดียว ของจังหวัดอ่างทอง PDF logo 8 มิ.ย.64 8 มิ.ย.64 (11.00 น.)
รอ0010/ว1622 7 มิ.ย.64 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อม ชี้แจงแนวทาง และทบทวนแผนส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร PDF logo 7 มิ.ย.64 7 มิ.ย.64 (15.00 น.)
รอ0010/ว1613 4 มิ.ย.64 โครงการประชุมเครือข่ายลูกหลานเกษตรเกษตรกรกลับบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 PDF logo 7 มิ.ย.64 7 มิ.ย.64 (15.00 น.)
รอ0010/ว1610 4 มิ.ย.64
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบันทึกบัญชีงินอุดหนุนเป็นเจ้าหนี้ของโครงการ/มาตรการ PDF logo 7 มิ.ย.64 7 มิ.ย.64 (10.00 น.)
รอ0010/ว1609

4 มิ.ย.64

โครงการอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Sercice Mind ฺBoost uP) PDF logo 4 มิ.ย.64 4 มิ.ย.64 (16.29 น.)
 รอ0010/ว1608 4 มิ.ย.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564  PDF logo  4 มิ.ย.64  4 มิ.ย.64 (16.29 น.)
รอ0010/ว1606 4 มิ.ย.64 สำรวความต้องการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการปกติ) PDF logo 4 มิ.ย.64 4 มิ.ย.64 (12.41 น.)

หนังสือเวียนประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 ที่  ลงวันที่  แจ้งเรื่อง  ไฟล์ข้อมูล  วันที่อัพเดท  วัน-เวลา ที่ได้รับหนังสือ
รอ0010/ว2242 27 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564icon new PDF logo 29 ก.ค.64 29 ก.ค.64 (09.52 น.)
รอ0010/ว2231 23 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวicon new PDF logo 23 ก.ค.64 23 ก.ค.64 (13.00 น.)
รอ0010/ว2230 23 ก.ค.64 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนสิงหาคม 2564icon new PDF logo 23 ก.ค.64 23 ก.ค.64 (09.40 น.)
รอ0010/ว2223 22 ก.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรทำนานาเมือง อำภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียนicon new PDF logo 23 ก.ค.64 23 ก.ค.64 (09.40 น.)
รอ0010/ว2215 21 ก.ค.64 ขอเชิญประชุมicon new PDF logo 21ก.ค. 64 21 ก.ค.64 (16.40 น.)
รอ0010/ว2210 21 ก.ค.64 สำรวจความประสงค์ของข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม/นิม)icon new PDF logo 21ก.ค. 64 21 ก.ค.64 (16.40 น.)
รอ0010/ว2204 19 ก.ค.64 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดicon new PDF logo 19ก.ค. 64 19 ก.ค.64 (16.40 น.)
ด่วนที่สุดรอ0010/ว2190 19 ก.ค.64 ขอแจ้งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1icon new PDF logo 19ก.ค. 64 19 ก.ค.64 (16.20 น.)
รอ0010/ว2190 19 ก.ค.64 แจ้งให้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปี เพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ ฉบับที่ 3icon new PDF logo 19ก.ค. 64 19 ก.ค.64 (10.23 น.)
รอ0010/ว2154  16 ก.ค.64  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสายบุญนมไทย - เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิค -19 ถวายเป็นพระราชกุศลicon new PDF logo  16ก.ค. 64  16 ก.ค.64 (16.10 น.)
รอ0010/ว2148 16 ก.ค.64 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564icon new PDF logo 16ก.ค. 64 16 ก.ค.64 (11.10 น.)
รอ0010/ว2091 14 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีicon new PDF logo 14ก.ค. 64 14 ก.ค.64 (15.43 น.)
รอ0010/ว2084 14 ก.ค.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรบความรู้ประกันภัย (Traning for the Trainers)icon new PDF logo 14ก.ค. 64 14 ก.ค.64 (14.43 น.)
รอ0010/ว2068 13 ก.ค.64 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนicon new PDF logo 14ก.ค. 64 14 ก.ค.64 (11.49 น.)
รอ0010/ว2055 12 ก.ค.64 แก้ไขำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ชีย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดicon new PDF logo 14ก.ค. 64 14 ก.ค.64 (11.49 น.)
รอ0010/ว2056 12 ก.ค.64 การลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นicon new PDF logo 13ก.ค. 64 13 ก.ค.64 (14.00 น.)
รอ0010/ว2052 12 ก.ค.64 การจัดชั้นลูกหนี้การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. 2565icon new PDF logo 13ก.ค. 64 13 ก.ค.64 (14.00 น.)
รอ0010/ว2034 9 ก.ค.64 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินนะดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565icon new PDF logo 12ก.ค. 64 12 ก.ค.64 (15.30 น.)
รอ0010/ว2040 12 ก.ค.64 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบงวงเงินการกู้ยืมของกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2564icon new PDF logo 12ก.ค. 64 12 ก.ค.64 (15.00 น.)
รอ0010/ว2035 9 ก.ค.64 สำรวจควมต้องการขอรับทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ปีการศึกษา 2565 - 2566icon new PDF logo 9 ก.ค. 64 9 ก.ค.64 (15.00 น.)
รอ0010/ว2006 8 ก.ค.64 ขอlส่งสำเนารายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3)icon new PDF logo 8 ก.ค. 64 8 ก.ค.64 (16.50 น.)
 รอ0010/ว1974  6 ก.ค.64  ขอให้สำรวจข้อมูลรายการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างicon new  PDF logo  6 ก.ค. 64 6 ก.ค.64 (16.50 น.)
รอ0010/ว1974 6 ก.ค.64 ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายของฝากของที่ระลึกจังหวัดตากicon new PDF logo 6 ก.ค. 64 6 ก.ค.64 (16.50 น.)
รอ0010/ว1969 6 ก.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย ครั้งที่ 2icon new PDF logo 6 ก.ค. 64 6 ก.ค.64 (16.50 น.)
รอ0010/ว1973 6 ก.ค.64 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค - 19icon new PDF logo 6 ก.ค. 64 6 ก.ค.64 (16.50 น.)
รอ0010/ว1968 6 ก.ค.64 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามicon new PDF logo 6 ก.ค. 64 6 ก.ค.64 (16.00 น.)
รอ0010/ว1941 5 ก.ค.64 ขอให้สำรวจสถานะข้อมูลของเกษตรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลicon new PDF logo 6 ก.ค. 64 6 ก.ค.64 (13.00 น.)

 

 

หนังสือเวียนประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 

 ที่  ลงวันที่  แจ้งเรื่อง    วันที่อัพเดท  วัน-เวลา ที่ได้รับหนังสือ
รอ0010/ว1566 31 พ.ค. 64 ขอประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมแห้งและกระเทียมแปรรูป จังหวัดแม่ฮองสอนicon new PDF logo 31 พ.ค.64 31 พ.ค.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1552 28 พ.ค. 64 การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564icon new PDF logo 28 พ.ค.64 28 พ.ค.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1550 28 พ.ค. 64 ขอส่งสำเนาคำสั่งถอนชื่อสหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดสอง จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากทะเบียนicon new PDF logo 28 พ.ค.64 28 พ.ค.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1514 21 พ.ค. 64 ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลัดเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564icon new PDF logo 21 พ.ค.64 21 พ.ค.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1504 21 พ.ค. 64 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรicon new PDF logo 21 พ.ค.64 21 พ.ค.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1503 21 พ.ค. 64 การศึกษาข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์icon new PDF logo 21 พ.ค.64 21 พ.ค.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1502 21 พ.ค. 64 ขอเชิญประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่5/2564)icon new PDF logo 21 พ.ค.64 21 พ.ค.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1499 21 พ.ค. 64 ขอประชาสัมพันธ์มาตรฐานการทดสอบแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier:RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post:RGP)icon new PDF logo 21 พ.ค.64 21 พ.ค.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1492 19 พ.ค. 64 ขอเชิญประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน (ครั้งที่4/2564)icon new PDF logo 19 พ.ค.64 19 พ.ค.64 (17.20 น.)
รอ0010/ว1493 19 พ.ค. 64 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2564icon new PDF logo
19 พ.ค.64 19 พ.ค.64 (17.20 น.)
รอ0010/ว1467 18 พ.ค. 64 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุicon new PDF logo 18 พ.ค.64 18 พ.ค.64 (14.30 น.)
รอ0010/ว1435 14 พ.ค. 64 แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานรราชการ และลูกจ้างประจำ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)icon new PDF logo 17 พ.ค.64 17 พ.ค.64 (09.30 น.)
รอ0010/ว1431 13 พ.ค. 64 การขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด icon new PDF logo 13 พ.ค.64 13 พ.ค.64 (15.44 น.)
รอ0010/ว1412 12 พ.ค. 64 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร "การบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meetingicon new PDF logo 12 พ.ค.64 12 พ.ค.64 (15.30 น.)
รอ0010/ว1383 6 พ.ค. 64 แผนงานบุรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากicon new PDF logo 6 พ.ค.64 6 พ.ค.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1380 5 พ.ค. 64  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือข้าราชการบำนาญที่บ้านพักประสบอัคคีภัยicon new PDF logo  5 พ.ค.64  5 พ.ค.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1357 3 พ.ค. 64  การเลือกตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดและระดับอำเภอicon new PDF logo  5 พ.ค.64  5 พ.ค.64 (16.30 น.)
รอ0010/ว1333 30 เม.ย.64  ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดicon new  PDF logo  3 พ.ค.64  3 พ.ค.64 (09.30 น.)
 รอ0010/ว1261 29 เม.ย.64  แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากicon new  PDF logo  3 พ.ค.64  3 พ.ค.64 (09.30 น.)