ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Plan 

 preview แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
      bbb010 กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

preview แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      bbb010 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview 

              iconfinder 19 5027880 ฝ่ายบริหารทั่วไป (อำนวยการ) preview
              iconfinder 19 5027880 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ภาพรวม) preview

                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 preview                
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 
preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7preview

preview แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย 
           bullet purple alt 
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      bbb010 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการ  ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      bbb010 กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

preview แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบเงินอุดหนุน)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview  

กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview 

โครงการ  ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

preview แผนงานอื่นๆ

           icon fowers

         icon fowers

   Plan

 

 preview แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
      bbb010 กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

 

preview แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      bbb010 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview 

              iconfinder 19 5027880 ฝ่ายบริหารทั่วไป (อำนวยการ) preview
              iconfinder 19 5027880 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ภาพรวม) preview

                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 preview                
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 
preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7preview

                  

preview แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย 
           bullet purple alt 
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      bbb010 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการ  ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      bbb010 กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

 

preview แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบเงินอุดหนุน)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview  

กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview 

โครงการ  ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

 

preview แผนงานอื่นๆ

           icon fowers

         icon fowers

 

LOGO

แผนงานโครงการและงบประมาณ 

 

 

 

                                แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

  แผนปฏิบัติงานการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Action Plan)

 

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเติบโตจากภายใน 

กิจกรรมหลัก   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                  • กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

              กสส 1.      กสส.2      กสส.3       สส.4       กสส.5      กสส.6       กสส.7  

                     • กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน) (กบส.)

                  • กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และธรรมมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตร)  

                 • กิจกรรมรอง  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป (โครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน) (กจส.) 

                 • กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสู่ดีเด่น

 

กิจกรรมหลัก   การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

♦ โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562

    •กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                     •กิจกรรรมรอง :  การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร

 

3. แผนยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

♦ โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     •กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                     • กิจกรรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                     1. โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (กจส.)

                     2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กจส.)

     •กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (กจส.) 

                      กิจกรรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

4. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

 แผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอ (1อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร)

 

โครงการ : พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (กพส.)

      • กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

                     • กิจกรรรมรอง :  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

♦ โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กจส.)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)

                     • กิจกรรรมรอง :  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

♦ โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร (กพส.)

  กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์

                     • กิจกรรรมรอง :  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

♦ โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพส.)

  กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

                     • กิจกรรรมรอง :  พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร

                      • กิจกรรรมรอง :  พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

♦ โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กพส.)

  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                     • กิจกรรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

♦ โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (กพส.)

  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

                     • กิจกรรรมรอง :  การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

♦ โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กพส.)

♦ โครงการ : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร (กพส.)

♦ โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ศพก. (กพส.)

♦ โครงการ : พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปี 2562 (กพส.)

 

                                แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

            1.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            1.2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

  โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

           2.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            1) กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

 

 

 

LOGO 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ปี 2563

 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

         แผนปฏิบัติงานการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan)      excel

 

 

 

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน         

        ผลผลิต/โครงการ     : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน/ACtion Plan     excel

        กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

        กิจกรรมรอง   : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

 

 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

        โครงการ     : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                         โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        กิจกรรมหลัก  : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        กิจกรรมรอง   : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

4. แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

        โครงการ       : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                           คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

        กิจกรรมหลัก  : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        กิจกรรมรอง   : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

5. แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

          โครงการ       : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                            ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

        กิจกรรมหลัก  : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        กิจกรรมรอง   : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

6. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

           โครงการ     : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

        กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 LOGO

งบทดลอง ปี 2562

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

     ประจำเดือน

      kapip

    ตุลาคม 61

download

    พฤศจิกายน 61

download

    ธันวาคม 61

download

 

    มกราคม 62

 download 

 

    กุมภาพันธ์ 62

download 

 

    มีนาคม 62

download 

 

    เมษายน 62

download

 

    พฤษภาคม 62

download

 

    มิถุนายน 62

download

 

    กรกฏาคม 62

download

 

    สิงหาคม 62

download

 

    กันยายน62

download