b4

    สารสนเทศกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2564)

 icon bullet pencil จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

 iconpdf จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  iconpdf จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  icongraph ราฟแสดงจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  icongraph กราฟแสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
icon bullet pencil ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
 iconpdf ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
icon bullet pencil จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน
  iconpdf จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  icongraph กราฟแสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

 

supportcoop

pdf flat    ที่มาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์

pdf flat    คู่มือกองทุนพัฒนาสหกรณ์

pdf flat    ผลการอนุมัติเงินกู้

                                             

  

        ณ 1 มกราคม 2564

สารสนเทศของสหกรณ์ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)
ข้อมูลสหกรณ์
vv 62 จำนวนสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสมาชิกตามประเภทสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
vv 62 ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
vv 62 หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
vv 62 
จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกรายข้อตามประเภทสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกตามประเภทสหกรณ์
ธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท

vv 62 
สหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านตามประเภทสหกรณ์
การมีส่วนร่วมของสมาชิก

vv 62 จำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจของสหกรณ์

vv 62 กราฟแสดงจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจของสหกรณ์
สินค้าและบริการ
vv 62 สินค้าและบริการตามหลักประเภทของสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงสินค้าและบริการตามหลักประเภทของสหกรณ์
สถานภาพทางการเงิน

vv 62 
สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงสถานะทางกาเงินรวมทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
vv 62 
อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
vv 62 กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน
vv 62 อุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
vv 62 
กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
vv 62จำนวนวมาชิกทั้งหมดในจังหวัดร้อยเอ็ด
vv 62 
กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกทั้งหมดในจังหวัดร้อยเอ็ด
สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

vv 62 สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  

ณ 1 มกราคม 2564

สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)
ข้อมูลสหกรณ์
vv 62 จำนวนกลุ่มเกษตรกรตามประเภท
vv 62 จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามประเภท
vv 62กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรตามประเภท
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสมาชิกตามประเภท
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
vv 62 ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
vv 62 หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
vv 62 จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

vv 62 จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่ม
vv 62 กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน
vv 62 กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผานมาตรฐาน
ธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท
vv 62 
ข้อมูลการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
vv 62 กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน

การมีส่วนร่วมของสมาชิก

vv 62 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกลุ่มเกษตรกร

vv 62 กราฟแสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกลุ่มเกษตรกร
สินค้าและบริการหลัก
vv 62 ข้อมูลสินค้าและบริการหลักแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร
สถานภาพทางการเงิน
vv 62 
สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร

vv 62 กราฟสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
vv 62 กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

แผนงาน/งบประมาณ

(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)

ภาพรวมรายการกิจกรรม

        

  ประจำเดือน 

           

ประจำปี 2564

ตุลาคม 2563 download
พฤศจิกายน 2563  
ธันวาคม 2563  
มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

download

เมษายน 2564

พฤษภาคม 2564  
มิถุนายน 2564  
กรกฎาคม 2564  
สิงหาคม 2564  
กันยายน 2564

 

1309283364

หมวดหมู่รอง