--ไม่มีสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ--

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

 

รายละเอียดผลการดำเนินการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฏาคม  25๖๑
   
    รายละเอียดการดำเนินการชำระบัญชี
ที่ รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชีคนปัจจุบัน ความก้าวหน้าของการชำระบัญชี อยู่ในกรณี หมายเหตุ
      ข้อมูล ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ข้อมูล ๒๓  ก.พ. ๖๑ ไม่มีปัญหา มีปัญหา  
  สหกรณ์ที่อยู่ในแผนการชำระบัญชี            
สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรร้อยเอ็ดหนึ่ง นายรณชัย  เวียงกมล ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๗   อยู่ระหว่างรอผู้สอบรับรองงบมาตรา ๘๗
สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง  นายอดุลย์  ภูกาบิน ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   ยื่นคำร้องล้มละลายแล้ว/ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว
สหกรณ์ประมงร้อยเอ็ด นางวัจริยาภรณ์  ภูมิผักแว่น ขั้นตอนที่ ๗ ขั้นตอนที่ ๗   ส่งมาตรา ๘๗ แล้วแต่ผู้สอบขอเอกสารเพิ่มเติม
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวโนน นายนราวุธ  ไชโยราช ขั้นตอนที่ ๗ ขั้นตอนที่ ๗   อยู่ระหว่างรอผู้สอบรับรองงบมาตรา ๘๗
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าม่วงลาด นางวัจริยาภรณ์  ภูมิผักแว่น ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๖   อยู่ระหว่างจัดการทรัพย์สิน
สหกรณ์การเกษตรท่าสีดา  นางดวงเดือน ประชานัย ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   ยื่นคำร้องล้มละลายแล้ว/ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว
สหกรณ์การเกษตรนางาม  นายดนูปกรณ์  มาศเกษม ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว/วางเงินประกันในชั้นศาลแล้ว
สหกรณ์การเกษตรผาน้ำย้อย  นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   จัดทำคำร้องเพื่อยื่นขอล้มลายแล้ว
สหกรณ์การเกษตรพรมสวรรค์  นางสาวมนัสญา  ตรีจันทร์   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๐ สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดหนึ่ง นายรณชัย เวียงกมล ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๓   ส่งงบ มาตรา ๘๐ ที่แก้ไขไปให้ผู้สอบแล้ว
๑๑ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ายหนองฮี นายกฤตเมต พรหมหรรษ์ ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   ยื่นคำร้องล้มละลายแล้ว/ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว
๑๒ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนร้อยเอ็ด นายอดุลย์  ภูกาบิน ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   จัดทำคำร้องเพื่อยื่นขอล้มลายแล้ว
๑๓ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาหาร พลังงาน และเกษตรกรรม นางสาวมนัสญา  ตรีจันทร์ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๔   อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อร้องล้มละลาย
๑๔ สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนตำบลนาเมือง นายเศกสิทธิ์ บุญเอก ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   ยื่นคำร้องล้มละลายแล้ว/ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว
๑๕ สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำคำใหญ่ นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา  -  ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑
๑๖ สหกรณ์การเกษตรหญ้าทอง นายอดุลย์  ภูกาบิน  -  ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๗ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอำเภอจตุรพักตรพิมาน นายอดุลย์  ภูกาบิน ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   อยู่ระหว่างจัดการทรัพย์สิน
๑๘ สหกรณ์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์เมือง - ธวัชบุรี นางสาวศศิกาญจน์ นาเมือง ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๕   ผู้สอบอนุมัติแทนที่ประชุมใหญ่แล้ว
๑๙ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกจตุรพักตรพิมาน นางศศิธร เขวาลำธาร   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
๒๐ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลกู่กาสิงห์ นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓   ส่งงบมาตรา ๘๐ แล้ว
๒๑ สหกรณ์กองทุนสวนยางร้อยเอ็ด นายพิทักษ์  นุศาสตร์สังข์ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๖   อยู่ระหว่างจัดทำงบมาตรา ๘๗ ส่งผู้สอบบัญชี
๒๒ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างห้วยจานใต้ นางสาวกมลวรรณ จันทะวารีย์   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
๒๓ สหกรณ์การเกษตรชุมชนคำแข้ นายเผด็จ  มูลรัตน์   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๒๔ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ  ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๓   อยู่ระหว่างแก้ไขงบมาตรา ๘๐ เพื่อส่งผู้สอบบัญชี
๒๕ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ชัย นายนราวุธ ไชโยราช ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒   อยู่ระหว่างจัดทำงบมาตรา ๘๐ เพื่อส่งผู้สอบบัญชี
๒๖ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากบุ่ง นายสันทัด   โชคเหมาะ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๖   อยู่ระหว่างจัดการทรัพย์สิน
๒๗ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าน นางสาวมัลลิกา  คงนวล ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๖   อยู่ระหว่างจัดการทรัพย์สิน
๒๘ สหกรณ์การเกษตรครบวงจรศุภนิมิตเกษตรวิสัย  นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓   ส่งงบมาตรา ๘๐ แล้ว
๒๙ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนาแค นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓   ส่งงบมาตรา ๘๐ แล้ว
  กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในแผนการชำระบัญชี            
กลุ่มเกษตรกรทำนาวารีสวัสดิ์ นายบัญชา  ตาสำโรง ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๓   อยู่ระหว่างแก้ไขงบมาตรา ๘๐ เพื่อส่งผู้สอบบัญชี
กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีสว่าง นายสุภาพ  จันทร์ภิรมย์ (บุคคลภายนอก) ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๓   ส่งงบ มาตรา ๘๐ ที่แก้ไขไปให้ผู้สอบแล้ว แต่ผู้สอบให้แก้ไขใหม่อีกครั้ง
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อพันขัน นายรณชัย  เวียงกมล ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๗   รอผู้สอบตรวจสอบและรับรองงบมาตรา ๘๗ กลับมา
กลุ่มเกษตรกรทำนาดงสิงห์ นางวัจริยาภรณ์  ภูมิผักแว่น   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองไพร  นางอุไรวรรณ์ จำปาจันทร์ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๓   จัดทำคำร้องเพื่อยื่นล้มละลายแล้ว
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองจอก  นายประดิษฐ์  บุสพันธ์ ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   รอเอกสารยืนยันการชำระหนี้
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ศรีสว่าง  นายพิทักษ์  นูศาสตร์สังข์ ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   ยื่นคำร้องล้มละลายแล้ว/ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว
กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวแดง  น.ส.กมลวรรณ  จันทะวารีย์ ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   ยื่นคำร้องล้มละลายแล้ว/ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว
กลุ่มเกษตรกรทำนานาเลิง นายประพัตร  กลิ่นศรีสุข ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   อยู่ระหว่างจ่ายคืนค่าหุ้นให้กับสมาชิกและจัดทำงบมาตรา ๘๗ 
๑๐ กลุ่มเกษตรกรทำนาดงครั่งใหญ่ นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๑ กลุ่มเกษตรกรทำนาสามขา  นายรณชัย  เวียงกมล ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔   ยื่นคำร้องล้มละลายแล้ว/ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว
๑๒ กลุ่มเกษตรกรทำนาดอกไม้ น.ส. มัลลิกา คงนวล ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   รอหนังสือยกเลิกข้อผูกพันจากกรมส่งเสริมการเกษตร
๑๓ กลุ่มเกษตรกรทำนาภูเขาทอง  นายเผด็จ  มูลรัตน์ ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   จัดทำคำร้องเพื่อื่นขอล้มละลายแล้ว
๑๔ กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองทอง นางอุไรวรรณ์ จำปาจันทร์ ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   อยู่ระหว่างจัดทำงบมาตรา ๘๗ ส่งผู้สอบบัญชี
๑๕ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวงควง นายอดุลย์  ภูกาบิน  -  ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๖ กลุ่มเกษตรกรทำนาพระธาตุ นายสมชิตร  มณีสาร  -  ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๗ กลุ่มเกษตรกรทำไร่อุ่มเม่า นางสโรชิน ประจันพล ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   ยื่นคำร้องล้มละลายแล้ว/ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว
๑๘ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองหมื่นถ่าน นายกฤตเมต  พรหมหรรษ์ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๓   กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่ากลุ่มชำระหนี้หมดแล้ว (ปรับมาเป็นกรณีไม่มีปัญหา)
๑๙ กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าม่วง นายจเร  แสนสุข ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๓   ส่งงบมาตรา ๘๐ ที่แก้ไขให้ผู้สอบแล้ว
๒๐ กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวช้าง  น.ส.ฉวี  พานตะสี ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่ากลุ่มชำระหนี้หมดแล้ว (ปรับมาเป็นกรณีไม่มีปัญหา)
๒๑ กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสนสุข นายบัญชา  ตาสำโรง   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ  ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๒๒ กลุ่มเกษตรกรทำนาภูเงิน นายประดิษฐ์  บุสพันธ์ ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   รอหนังสือยกเลิกข้อผูกพันประกอบการจัดทำงบมาตรา ๘๗
๒๓ กลุ่มเกษตรกรทำนาเกษตรวิสัย นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   จัดทำคำร้องเพื่อื่นขอล้มละลายแล้ว
๒๔ กลุ่มเกษตรกรทำนานาใหญ่ นางอุไรวรรณ์ จำปาจันทร์ ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนที่ ๖   อยู่ระหว่างจ่ายคืนค่าหุ้นให้กับสมาชิกและจัดทำงบมาตรา ๘๗ 
๒๕ กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีวิลัย นายประดิษฐ์  บุสพันธ์ ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   จัดทำคำร้องเพื่อื่นขอล้มละลายแล้ว
๒๖ กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่า นายประพัตร  กลิ่นศรีสุข ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๕   อยู่ระหว่างนัดประชุมใหญ่เพื่อขออนุมัติงบ
๒๗ กลุ่มเกษตรกรทำนามะอึ นางอุไรวรรณ์ จำปาจันทร์ ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนที่ ๖   อยู่ระหว่างจัดการทรัพย์สิน
๒๘ กลุ่มเกษตรกรทำนาชานุวรรณ นายจีระวัฒน์  สุริยะ   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๙ กลุ่มเกษตรกรทำนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.) ทุ่งเขาหลวง นางสาวรัชนีย์ พ้องเสียง   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ  ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๓๐ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองหิน นางนงค์ลักษณ์ พันธุ์แสง   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
๓๑ กลุ่มเกษตรกรทำนาหินกอง นายจเร  แสนสุข ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๓   ส่งงบมาตรา ๘๐ ให้ผู้สอบแล้ว
๓๒ กลุ่มเกษตรกรทำนาคูเมือง นางสาวอรนุช ช่างยันต์   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓๓ กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสว่าง นางสาวบุญล้อม สุทธิประภา ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๖   อยู่ระหว่างประกาศขายที่ดิน (จัดการทรัพย์สิน)
๓๔ กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองหิน นางสาวรินดา สุวรรณศรี ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนที่ ๖   อยู่ระหว่างจัดการทรัพย์สิน
๓๕ กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลขวาว นายดนูปกรณ์  มาศเกษม   ถอนชื่อแล้ว   ถอนชื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๓๖ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โคกสูง นางอุไรวรรณ์  จำปาจันทร์ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔   อยู่ระหว่างนัดประชุมใหญ่เพื่อขออนุมัติงบ (รอบ ๒)
  รวมสถาบันที่อยู่ในแผน ๖๕ แห่ง/ถอน ๑๖ แห่ง/คงเหลือ ๔๙ แห่ง       ๓๔ ๓๐  
  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกใหม่ (นอกแผน)            
สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ทุ่งกุลา จำกัด  นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ  ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๓   ส่งงบมาตรา ๘๐ แล้ว
สหกรณ์ชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด  จำกัด   นางสาวอินทิรา  ภูกาบิน  ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒   อยู่ระหว่างจัดทำงบมาตรา ๘๐
สหกรณ์ สกย. อุสาหกรรมการเกษตรร้อยเอ็ดสอง จำกัด   นางดวงเดือน ประชานัย  ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๕   อยู่ระหว่างประชุมใหญ่เพื่อขออนุมัติงบ
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าศาลา จำกัด  นางสาวอรนุช  ช่างยันต์ ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒   เลิก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งกุลา ๑๐๑ จำกัด นายมนตรี ไชยคิรินทร์ ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒   ไม่สามารถรับมอบทรัพย์สินได้/แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
สหกรณ์สตรีเมืองร้อยเอ็ด จำกัด นายกฤษณพันธุ์ แทนไธสง ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๔   อยู่ระหว่านัดประชุมเพื่อขออนุมัติงบต่อที่ประชุมใหญ่
สหกณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกพนมไพร จำกัด นางสาวสุมาลี จันทร์ราช ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒   อยู่ระหว่างจัดทำงบมาตรา ๘๐
สหกรณ์โคนมหนองแก้ว จำกัด นางสาวนิตยา คำมณี ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒   อยู่ระหว่างจัดทำงบมาตรา ๘๐
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเขือง นายอดุลย์  ภูกาบิน ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒   เลิก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๐ กลุ่มเกษตรกรทำนานาเมือง นายเศกสิทธิ์  บุญเอก ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒   เลิก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๑ กลุ่มเกษตรกรทำนาสาวแห นางสาวอุราวรรณ ตะวัน ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๑   เลิก ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๒ กลุ่มเกษตรกทำไร่โพธิ์ทอง นางดวงเดือน ประชานัย ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๑   เลิก ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๓ กลุ่มเกษตรกรทำไร่เครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.) หนองพอก นายเผด็จ  มูลรัตน์  -   -    เลิก  ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ (เลิกใหม่)
  รวมนอกแผน  ๑๓ แห่ง       ๑๐  
  สรุปในแผนและนอกแผนคงเหลือ จำนวน ๖๒ แห่ง            
               
  รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ถอนชื่อแล้ว (กรณีไม่มีปัญหา) จำนวน ๑๖ แห่ง แยกเป็น สหกณ์ ๖ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๑๐ แห่ง    
  ๑. สหกรณ์การเกษตรหญ้าทอง            
  ๒. สหกรณ์การเกษตรพรมสวรรค์             
  ๓. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกจตุรพักตรพิมาน            
  ๔. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างห้วยจานใต้            
  ๕. สหกรณ์การเกษตรชุมชนคำแข้            
  ๖.สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำคำใหญ่            
  ๗. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวงควง            
  ๘. กลุ่มเกษตรกรทำนาพระธาตุ            
  ๙. กลุ่มเกษตรกรทำนาดงครั่งใหญ่            
  ๑๐. กลุ่มเกษตรกรทำนาคูเมือง            
  ๑๑. กลุ่มเกษตรกรทำนาชานุวรรณ            
  ๑๒. กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสนสุข            
  ๑๓. กลุ่มเกษตรกรทำนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.) ทุ่งเขาหลวง          
  ๑๔. กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลขวาว            
  ๑๕. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองหิน            
  ๑๖. กลุ่มเกษตรกรทำนาดงสิงห์            
ขั้นตอนการชำระบัญชี มี 10 ขั้นตอน ดังนี้
               
  ขั้นตอนที่ ๑ ประกาศ โฆษณา เผยแพร่การเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และสมาชิกได้ทราบ        
  ขั้นตอนที่ ๒ รับมอบทรัพย์สิน/เอกสารจากคณะกรรมการ/ผู้ชำระบัญชีคนเดิม           
  ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำงบ ณ วันรับมอบทรัพย์สิน ตามมาตรา ๘๐ ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง         
  ขั้นตอนที่ ๔ ผู้สอบบัญชีรับรองงบตามมาตรา ๘๐ และส่งมอบงบการเงินให้ผู้ชำระบัญชี          
  ขั้นตอนที่ ๕ ขออนุมัติงบดุลที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่          
  ขั้นตอนที่ ๖ จัดการทรัพย์สินหนี้สินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร          
  ขั้นตอนที่ ๗ ส่งรายงานย่อตามมาตรา ๘7 ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง          
  ขั้นตอนที่ ๘ ผู้สอบบัญชีรับรองรายงานย่อและงบการเงินตามมาตรา ๘๗ และส่งกลับให้ผู้ชำระบัญชีเพื่อดำเนินการต่อไป      
  ขั้นตอนที่ ๙ ผู้ชำระบัญชีส่งรายงานย่อพร้อมงบตามมาตรา ๘๗ เพื่อขอถอนชื่อต่อนายทะเบียนสหกรณ์/นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด
  ขั้นตอนที่ ๑๐ ผู้ชำระบัญชีส่งมอบเอกสารให้นายทะเบียนสหกรณ์เก็บรักษา ซึ่งนายทะเบียนจะเก็บรักษาเอกสารไว้นาน 2 ปี