โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

กำหนด 20 จุด   เกษตรกรเป้าหมาย 1,000 คน ดังนี้

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จำนวน 3   จุด เกษตรกร 150 คน

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จำนวน 3   จุด เกษตรกร 150 คน

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จำนวน 2   จุด เกษตรกร 100 คน

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 จำนวน 3   จุด เกษตรกร 150 คน

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จำนวน 3   จุด เกษตรกร 150 คน

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 จำนวน 3   จุด เกษตรกร 150 คน

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 จำนวน 3   จุด เกษตรกร 150 คน

 

สถานที่ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ และBigcleaning Day (24-30 ก.ย.62)

         กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

จุดที่ 1 (กสส.1)ณ โรงเรียนบ้านคุยค้อ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด(28 ก.ย.62)

จุดที่ 2 (กสส.1)ณ วัดสว่างพัฒนา ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรฯ จังหวัดร้อยเอ็ด (27 ก.ย.62)    

จุดที่ 3 (กสส.1) ณ วัดบ้านคุยค้อ   ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   (29 ก.ย.62)

 

   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

จุดที่ 1 (กสส.2) วัดบ้านโพนยานาง ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (25 ก.ย.62)      

จุดที่ 2 (กสส.2) โรงเรียนบ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด (26 ก.ย.62)      

จุดที่ 3 (กสส.2) โรงเรียนบ้านโพนพอุง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด(27 ก.ย.62

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

จุดที่ 1 (กสส.3)   โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด (28 ก.ย.62)

จุดที่ 2 (กสส.3) วัดทุ่งสว่างอารมณ์    ต.สิงห์โคก  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด        (30 ก.ย.62)

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

จุดที่ 1 (กสส.4) วัดบ้านดอนคำ ตำบลหนองไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (27 ก.ย.62)      

จุดที่ 2(กสส.4) โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด(28 ก.ย.62)

จุดที่ 3 (กสส.4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ต.อาจสามารถ อ.สามารถ จ.ร้อยเอ็ด (29 ก.ย.62)

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

จุดที่ 1 (กสส.5) วัดตาลตนาวศรีสมโภด บ้านสะทอน ต.เขวา อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (24 ก.ย.62)

  จุดที่ 2 (กสส.5)  วัดราษีการาม  ต.บึงงาม  อ.ทุ่งเขาหลวง  จ.ร้อยเอ็ด  (28 ก.ย.62)

  จุดที่ 3 (กสส.5) วัดสังข์ทอง  ต.บึงงาม  อ.ทุ่งเขาหลวง  จ.ร้อยเอ็ด (27 ก.ย.62)  

 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6

จุดที่ 1 (กสส.6) วัดดอนวิเวก อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด  (26 ก.ย.62)

     จุดที่ 2 (กสส.6) โรงเรียนบ้านดอนวิเวก อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด (27 ก.ย.62)

จุดที่ 3 (กสส.6) วัดบ้านไผ่ล้อม อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด (30 ก.ย.62.)

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7

จุดที่ 1 (กสส.7)   โรงเรียนบ้านโนนแก้ว ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (27 ก.ย.62)      

จุดที่ 2 (กสส.7) วัดบ้านชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด   (28 ก.ย.62)      

จุดที่ 3 (กสส.7) วัดบ้านมะอึ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด   (29 ก.ย.62)

      

 S 2271309283364