LOGO


ตัวชี้วัดคำรับรองผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563

กิจกรรม

      แผน                ผล        
1.การส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
logo excel  
2.การส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน logo excel  
3.สหกรณ์ประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน logo excel  
3.กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน logo excel  

4.ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

logo excel  

5.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร

logo excel

6.ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน

logo excel  

7.การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

logo excel  
8.การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร logo excel  

9.การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

logo excel  
10.ประชุมกลุ่มสมาชิก logo excel  

11.คำรับรองตัวชี้วัดของกลุ่มงาน

logo excel  

    

   MM