narongchai

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 นายณรงค์ชัย  ปุริโส
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-5445619
narongchai_p@cpd.go.th

 

 

 


 

 

 

 cherdchai

นายเชิดชัย  ภูพันใบ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
เบอร์โทร : 097-3187703
cherdchai_pb@cpd.go.th

 

 

 

 

udom1

นายอุดม  สีหานาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 097-2317079
udom_se@gmail.com

  

 

 

 

 

 som moi

 นางสาวสมหมาย  ปาระศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 088-3381910
sommai_pa@cpd.go.th

 


 


 

 

tomsaporn

นายทศพร  วิจารณ์จักร
ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
เบอร์โทร : 061-9428744
todsaporn.cpd@gmail.com

 

 

 

 

 intitra

นางสาวอินทิรา  ภูกาบิน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 084-4043632
intira_pu@cpd.go.th

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางด้านการตลาด การดำเนินธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่ หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่สหกรณ์ ตลอดจนติดตาม และดำเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มฯ