monticha

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

นางสาวมนธิฌา  สังขเนตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 089-1992952
monticha_sng@cpd.go.th

 

 

uriwan

นางอุไรวรรณ  จำปาจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 097-1292648
auraiwan_cp@cpd.go.th

 

 

sarinyata1

นางศิรินยตา  ไชยคำจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 063-2249009
sirinyata_ch@cpd.go.th

 

 

 supicha

นางสาวสุพิชชา  ช่างถม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 097-3190697
supitchaya@cpd.go.th

 

 sanpet

นายสรรเพชญ  ราชแก้ว
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 083-4343876

sanphet_ra@cpd.go.th

 

 

manusaya1

นางสาวมนัสญา  ตรีจันทร์
ตำแหน่ง : นิติกร
เบอร์โทร : 088-5825656
manassaya_tr@cpd.go.th

 

 

 

 

sompog

นายสมปอง  ภักดีกระโทก
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
เบอร์โทร : 081-3912307
sompong_pak@cpd.go.th

 

 

 

varuree

นางสาววารุลี  แสนสนอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
เบอร์โทร : 088-3495561
waruree_san@cpd.go.th


 


 

 

 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

( 1 ) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติตามที่กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นกำหนด รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์

พร้อมจัดทำรายงานเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อทราบหรือพิจารณา

( 2 ) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ

( 3 ) ศึกษา วิเคราะห์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางแนวทางการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู

( 4 ) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์

( 5 ) ช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ในการเตรียมการหรือ ทำคำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง

( 6 ) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

( 7 ) ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ 

( 8 ) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

( 9 ) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย