S 22061085

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวณิชยพาพันธุ์  พันธุ์พาณิชย์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 063-2088928
pitchayapapan_pph@cpd.go.th

 

       

 

sumalee

นางสาวสุมาลี  จันทร์ราช
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 090-2586963
sumalee_ch@cpd.go.th

                                                                               

sasithon

นางสาวศศิธร  ธูปเมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 086-8639547
sasithorn_tm@cpd.go.th

  

messageImage 1634651813135

 นางสาวศิริพรรณ  ศิริเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 099-2154866
 siripan_si@cpd.go.th  

                                                                                             

 

                                       sopida2

นางสาวโสภิดา  พระสว่าง
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.4
เบอร์โทร : 090-8494615
sopida_ps@cpd.go.th

                                                                                               

  

messageImage 1634652132002

นายราเมศร์  คงคาน้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
เบอร์โทร : 093-5699165
ramet_kkn@cpd.go.th

 

 

messageImage 1634652116289

นายพรรศักดิ์  สุริโย
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.4
เบอร์โทร : 093-4824366
@cpd.go.th

 

                                                                           

                                 

                                      messageImage 1634635927768   

                           นางสาวดวงทิพย์  แซ่เล็ก

                 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                       เบอร์โทร : 089-3957185                                             duangtip_sa@cpd.go.th                    

  

                                                                                                                     

 

 

  messageImage 1634635862691

 นางสาวฐาปะนีย์  วงศ์ผดุง

   ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
   เบอร์โทร : 095-2515885
          thapanee_wo@cpd.go.th      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

messageImage 1634636402432

นางสาวพรพิมล  ธงอาจ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 080-4082708
phonphimon_th@cpd.go.th

 

 

  messageImage 1634636119344

  นางสาวพรทิวา  วิลัยพิทย์
   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
    เบอร์โทร : 092-2939945
    chayada_jt@cpd.go.th

 

 

 

 

messageImage 1634636073632

นางสาวกรรณิการ์  อนุฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 093-0581729
kannika_anr@cpd.go.th

 

 

 

 

 

   messageImage 1634635438954

  นางสาววารุลี  แสนสนอง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
  เบอร์โทร : 088-3495561
   waruree_san@cpd.go.th 

 

 

 

messageImage 1634652099542

นายธรรมนูญ  อนันเอื้อ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 081-7696451
tamanoon_an@cpd.go.th

 

 

messageImage 1634652079782
                               นายสมพงษ์  สัตนันท์

                        ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
                        เบอร์โทร : 081-2621960
                       somphong_st@cpd.go.th

 

messageImage 1634627733030 

นายประพนธ์  อุทโท

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 085-5153662

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและรวบรวมแผนงาน จัดทำคำขอตั้งงบประมาณติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป ดำเนินงานด้านเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร