chatha 1

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

นายเชษฐา  ไพศาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 097-3356784
chatta@cpd.go.th


 

                                     arapin

นางสาวอรพิน  จริยะพิสาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 081-32052084
arapin_c@cpd.go.th

                                                                                                                                                                                                                     

 

vanida

นางสาววนิดา  วิลา
 ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 080-1593925
wanida_wi@cpd.go.th

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   

 

shupit

นางชูพิศ  จอมไพรศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 087-8612535
chupit_jps@cpd.go.th

     

                                                                         messageImage 1634062503451

นางสาวสุชาวดี  คงวัฒนานนท์
                       แหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ                                                 เบอร์โทร : 093-35485                                       suchawadee_ko@cpd.go.th         

             

         

  messageImage 1634638073965

นายมนตรี  ไชยคิรินทร์
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 เบอร์โทร : 098-2482489
    montree_chs@cpd.go.th   

                         

                                                        

                                                                   

messageImage 1634633971891

                                          นายสมปอง  ภักดีกระโทก
                          ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
                          เบอร์โทร : 081-3912307
                          sompong_pak@cpd.go.th

                       

 

 

                                                 

 

                                             

                       

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคล และการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุนและการบริหารเงินทุนของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินทุนรวมทั้งรายงานผลการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกลุ่ม ตลอดจนประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กรมกำหนดไว้