chatha

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

นายเชษฐา  ไพศาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 097-3356784
chatta@cpd.go.th


 

 

arapin

นางสาวอรพิน  จริยะพิสาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 081-32052084
arapin_c@cpd.go.th

 

 

vanida

นางสาววนิดา  วิลา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 080-1593925
wanida_wi@cpd.go.th


 

shupit

นางชูพิศ  จอมไพรศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 087-8612535
chupit_jps@cpd.go.th


 

 

ying

นางสาวสุชาวดี  คงวัฒนานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร : 093-3548586
suchawadee_ko@cpd.go.th