ratree

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

นางราตรี  ป้องสนาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :                        
ratri@cpd.go.th

 

messageImage 1634635036673

นางสาวอรวรรณ  ทิพย์เดชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 095-6187236
orawan_th@cpd.go.th

 

messageImage 1634635121214

นางศิรินยตา  ไชยคำจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 063-2249009
sirinyata_ch@cpd.go.th

  

นางสาวกานดา

นางสาวกานดา  สัตนาโค
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 061-5963119
karnda@cpd.go.th

 

sararat1

นางสาวศรารัตน์  ศรีโยธี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 098-2692751
sararat_sri@cpd.go.th

 

 messageImage 1634627733030

นางเยาวดี  บุญประสาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 
yaowadee_bo@cpd.go.th
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดตั้ง สหกรณ์ และเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ และเยาวชน สหกรณ์ ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์ ศึกษา วิเคราะห์วางแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้ตรวจการ สหกรณ์เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการและภาวะการเงินของ สหกรณ์รวมทั้งติดตาม และดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม ศึกษา วิเคราะห์ ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่น ๆ