ronachai

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

นายรณชัย  เวียงกมล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
เบอร์โทร : 081-3209619
ronachai@cpd.go.th

 

 

nongluk 

นางนงลักษณ์  พันธุ์แสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 086-2377380
nonglak_ph@cpd.go.th

nidty.2 

นางสาวนิตยา  คำมณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 085-2242484
nittaya_km@cpd.go.th

supraporn

นางสาวสุภาพร  แสงสวาท
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
เบอร์โทร : 085-1593933
supaporn_sw@cpd.go.th

 

 

boonlom

นางสาวบุญล้อม  สุทธิประภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
เบอร์โทร : 086-4145099
boonium_sp@cpd.go.th

 

 

 

aurawan

นางสาวอุราวรรณ  ตะวัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 063-5323862
aurawan@cpd.go.th

 

keakaiwan

นายเกริกไกรวัล  โพธิษา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 094-3957844
sang@cpd.go.th