prapat

 

ผุ้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

นายประพัตร  กลิ่นศรีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 090-8566101
parpat_ms@cpd.go.th

 

 

 

jara

นายจเร  แสนสุข
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
เบอร์โทร : 084-7905350
chara@cpd.go.th

 

 

supangpen

นางสาวสุเพียงเพ็ญ  ศิริสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 080-7652096
supeangphen_si@cpd.go.th

 

 

vinai

นายวินัย  ชานาเมือง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 092-0159009
vinai_ch@cpd.go.th

 

 

seksit

นายเศกสิทธิ์  บุญเอก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 087-2221616
saksit@cpd.go.th

 

 

rachanee

นางสาวรัชนี  พ้องเสียง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
เบอร์โทร : 080-6310368
ratchanee_ps@cpd.go.th

 

 

padit

นายประดิษฐ์  บุสพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 081-0471981
pradit_bp@cpd.go.th