suriyon

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7

นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
เบอร์โทร : 091-8355266
suriyon_cha@cpd.go.th

   

 

 

 

aun

นายกฤตเมต  พรหมหรรษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
เบอร์โทร : 098-7166991
kritmet_p@cpd.go.th


 

   

                                    mallika

นางสาวมัลลิกา  คงนวล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 084-1839851
munlika_ko@cpd.go.th

 

 

sarochin

นางสโรชิน  ประจันพล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 088-5604595
sarachin_pj@cpd.go.th

 

  

padet

นายเผด็จ  มูลรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 089-5741443
padat_mr@cpd.go.th

 

 

 

patnan

นางพัทธนันท์  พวงศิลป์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 064-5237939
pattanan_pu@cpd.go.th

 

 

 

duengdaun

นางดวงเดือน  ประชานัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 082-7360815
doungduean_pn@cpd.go.th


  

                                        

                                          messageImage 1634627733030

นายปรีดา เจริญกิจจา
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขับรถ

                                             

                         

                                 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอโพนทอง  ,อำเภอหนองพอก  ,อำเภอเมยวดี

ภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความรู้แก่บุคลากรสหกรณ์ และบุคลากร กลุ่มเกษตรกร ในเรื่องการดำเนินงานสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ และเรื่องอื่นๆ ตามที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องการ
4. ให้การส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา วางแผนงานโครงการ สามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
5. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำ การขอจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แก่บุคคลผู้สนใจ รวมถึงการควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์
6. ให้การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง ให้การแนะนำ ส่งเสริมเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อการพัฒนา เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานตามระบบสหกรณ์
7. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แก่คณะบุคคลผู้ขอจัดตั้ง รวมถึงการควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์ และการจัดตั้งชุมนุม สหกรณ์ และให้การส่งเสริม สนับสนุนแนะนำสหกรณ์ในการดำเนินงานภายหลังการจัดตั้ง เพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการจัดตั้ง
8. ตรวจ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ นโยบาย และมติที่ประชุมของสหกรณ์
9. ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน และฐานะการเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางการเงินและบัญชี
10. ประสานงานกับกลุ่มงานทุกกลุ่ม เพื่อรับมอบงาน ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ เพื่อแนะนำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ให้การส่งเสริม แนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน โดยมีภารกิจงานหลักๆ ที่ต้องประสานกับแต่ละกลุ่มงานดังนี้

(ก) ประสานกับกลุ่มงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ในภารกิจงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้กับกลุ่มบุคคลผู้ขอจัดตั้ง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินการในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มจัดตั้ง ฯ นำเสนอขอ จดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายหลังนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว จะต้องให้การส่งเสริมแนะนำ เป็นที่ ปรึกษา และประสานงานเพื่อการจัดองค์กร การจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สหกรณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ การดำเนินการดังกล่าวนี้ให้รวมถึงการควบ สหกรณ์ การแยกสหกรณ์ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ และการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรด้วย
(ข) ประสานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพื่อรับและส่งมอบงานและข้อมูล หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดของสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้การส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จะทำหน้าที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือแนะนำ และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ โดยตลอด
(ค) ประสานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อรับและส่งมอบงานและข้อมูล หรือองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล การควบคุมภายใน โครงสร้างและการจัดระบบงาน การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้การส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือการบริหารจัดการองค์กรและการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บริหารจัดการองค์กร และการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จะคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ โดยตลอด