LOGO 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ปี 2563

 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

         แผนปฏิบัติงานการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan)      excel

 

 

 

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน         

        ผลผลิต/โครงการ     : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน/ACtion Plan     excel

        กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

        กิจกรรมรอง   : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

 

 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

        โครงการ     : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                         โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        กิจกรรมหลัก  : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        กิจกรรมรอง   : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

4. แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

        โครงการ       : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                           คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

        กิจกรรมหลัก  : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        กิจกรรมรอง   : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

5. แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

          โครงการ       : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                            ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

        กิจกรรมหลัก  : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        กิจกรรมรอง   : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

6. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

           โครงการ     : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

        กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM