LOGO


ตัวชี้วัดคำรับรองผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2563

กิจกรรม

      แผน                ผล        
1.การส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
logo excel  
2.การส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน logo excel  
3.แนวทางการส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ไตรมาสที่ 3 บวกไตรมาสที่ 4) logo excel  
4.จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น logo excel  
5.จำนวนสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น logo excel  
6.ผลสำเร็จของการประชุมกลุ่มสมาชิก logo excel  
7.ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน logo excel  
8.ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีผลปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 logo excel  
9.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ logo excel  
10.ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน logo excel  
11.ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ logo excel  
12.การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร logo excel  
13.รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ logo excel