LOGO 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ปี 2564

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

         ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

         กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

         แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร