LOGO

แผนงานโครงการและงบประมาณ 

 

 

 

                                แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

  แผนปฏิบัติงานการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Action Plan)

 

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเติบโตจากภายใน 

กิจกรรมหลัก   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                  • กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

              กสส 1.      กสส.2      กสส.3       สส.4       กสส.5      กสส.6       กสส.7  

                     • กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน) (กบส.)

                  • กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และธรรมมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตร)  

                 • กิจกรรมรอง  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป (โครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน) (กจส.) 

                 • กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสู่ดีเด่น

 

กิจกรรมหลัก   การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

♦ โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562

    •กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                     •กิจกรรรมรอง :  การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร

 

3. แผนยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

♦ โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     •กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                     • กิจกรรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                     1. โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (กจส.)

                     2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กจส.)

     •กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (กจส.) 

                      กิจกรรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

4. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

 แผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอ (1อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร)

 

โครงการ : พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (กพส.)

      • กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

                     • กิจกรรรมรอง :  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

♦ โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กจส.)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)

                     • กิจกรรรมรอง :  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

♦ โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร (กพส.)

  กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์

                     • กิจกรรรมรอง :  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

♦ โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพส.)

  กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

                     • กิจกรรรมรอง :  พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร

                      • กิจกรรรมรอง :  พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

♦ โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กพส.)

  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                     • กิจกรรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

♦ โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (กพส.)

  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

                     • กิจกรรรมรอง :  การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

♦ โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กพส.)

♦ โครงการ : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร (กพส.)

♦ โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ศพก. (กพส.)

♦ โครงการ : พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปี 2562 (กพส.)

 

                                แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

            1.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            1.2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

  โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

           2.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            1) กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)