ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

line33

 

กิจกรรม

      แผน                ผล        
1.การส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
logo excel logo excel
2.การส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน logo excel logo excel
3.แนวทางการส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ไตรมาสที่ 3 บวกไตรมาสที่ 4) logo excel  
4.จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น logo excel logo excel
5.จำนวนสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น logo excel logo excel
6.ผลสำเร็จของการประชุมกลุ่มสมาชิก logo excel logo excel
7.ส่งเสริมสหกรณ์ ปิดบัญชีประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน logo excel logo excel
       ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชีประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน   logo excel
8.ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีผลปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 logo excel logo excel
9.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ logo excel logo excel
10.ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน logo excel logo excel
11.ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ logo excel logo excel
12.การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร logo excel logo excel
13.รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ logo excel