ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2562

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

line33

                                                        

กิจกรรม

load
1. การส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
2. การส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สรุปผลการปฏิบัติงาน
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น
สรุปผลการปฏิบัติงาน
3.2 จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น สรุปผลการปฏิบัติงาน
4. การจัดทำทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้นสหกรณ์ สรุปผลการปฏิบัติงาน
5. การจัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร สรุปผลการปฏิบัติงาน
6.1 สหกรณ์ประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน สรุปผลการปฏิบัติงาน
6.2 กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน สรุปผลการปฏิบัติงาน

7. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

สรุปผลการปฏิบัติงาน

8.1 สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์

สรุปผลการปฏิบัติงาน

8.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร

สรุปผลการปฏิบัติงาน

9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน

สรุปผลการปฏิบัติงาน

10. การติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

สรุปผลการปฏิบัติงาน
11. การติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สรุปผลการปฏิบัติงาน

12. การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สรุปผลการปฏิบัติงาน
13. ตัวชี้วัดของกลุ่มงานวิชาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป