ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

line33

 

กิจกรรม

      ผล  
1.ดำเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง (ยกระดับชั้น)
logo excel
2.ดำเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง (ยกระดับชั้น) logo excel
3.อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 logo excel
4.อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 logo excel

5.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม

(โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์)

 

6.แนะนำส่งเสริมการดำเนินการโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

logo excel

7.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม

(โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์)

 

8.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)

logo excel
9.ร้อยละของผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม logo excel

10.การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

logo excel

    

     MM