ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2562

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

line33

 

กิจกรรม

      แผน                ผล        
1.การส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
logo excel logo excel
2.การส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน logo excel logo excel
3.จำนวนสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น
logo excel logo excel
3.จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น logo excel logo excel
4.การจัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
logo excel logo excel
5.สหกรณ์ประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน logo excel logo excel
5.กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน logo excel logo excel

6.ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

logo excel logo excel

7.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร

logo excel logo excel

8.ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน

logo excel logo excel

9.การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

logo excel logo excel

10.การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

logo excel logo excel

11.คำรับรองตัวชี้วัดของกลุ่มงาน

logo excel  

MM