ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2564

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

line33

กิจกรรม

      ผล  
1. การรักษาเป้าหมายสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีเลิศและดีมาก
logo excel
2. การผลักดันให้สหกณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งระดับ logo excel
3. การรักษาเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน logo excel
4. การผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน         logo excel

5. ร้อยละ 24 ของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมีความเข้มแข็งตามหลักเกณฑ์ของกรมฯ            

             
logo excel
   

6. ร้อยละของการรับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น

logo excel

7. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร                                       

logo excel
  

8.ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการได้รับการพัฒนาในการให้บริการแก่สมาชิกและชุมชนด้านการสหกรณ์

 
9. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 logo excel

10. ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

logo excel
11. ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์                                   
logo excel
 
12. ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร  
13. ผลสำเร็จของการตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด  110
14. ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์  110
15. ร้อยละผลสำเร็จของการแก้ไขข้อสังเกตของสหกรณ์  110
 16. การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกรณีไม่มีปัญหา  
logo excel
 
 17. การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกรณีมีปัญหาแต่ไม่เข้าเกณฑ์ล้มละลาย
logo excel
18. การชำระบัญชีสหกรณืและกลุ่มเกษตรกรกรณีเลิกใหม่  
logo excel
19. ผลสำเร็จของการส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของ สมาชิกมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน                                        
logo excel

20. ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ถึงกำหนดชำระ  
logo excel
21. ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์สหกรณ์ที่ถึงกำหนดชำระ  
22. ร้อยละของคำขอกู้เงิน กพส. ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้           
     logo excel

23. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่นำมาจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพ       7word
24. ร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย  
logo excel
25. ร้อยละผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม     110