ประชุมชี้แจงโครงการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 ที่ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดประชุมชี้แจงโครงการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร มีผู้ประกอบการค้าข้าว และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าว GAP เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากการนี้นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมในพิธีลงนามด้วย
นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคเอกชนที่สนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP จัดเตรียมแผนการตลาดให้เชื่อมโยงรองรับผลผลิตของโครงการฯ โดยการจับคู่กับผู้ประกอบการที่ใช้ผลผลิตข้าวเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น รวมถึงการจัดหาตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบการ และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 8 ผู้ประกอบการ และศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวร้อยเอ็ด ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์ และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน T2 และ T3 จำนวน 187 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าว GAP จำนวน 121 กลุ่ม 
ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ได้รวมถึงการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแล การบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงของโครงการฯ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกร ร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ แนวทางการเชื่อมโยง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ และร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ระหว่างผู้ประกอบการ กับ กลุ่มเกษตรกร ในวันนี้