โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ประชาชนจิตอาสา และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 21 จังหวัด และมีพิธีเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ พร้อมกัน ซึ่งเวทีหลักจัดที่สำนักชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี มีการรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทาน จากนั้นมีการมอบนโยบายจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงฯ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ ทั้งระยะประสบเหตุ และระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างทันท่วงที ดูแลเกษตรกรในการรักษาน้ำส่วนหนึ่งไว้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งด้วย เข้าไปแนะนำ ส่งเสริม ดูแล เฝ้าระวังการระบาดของโรค ในพืช ในสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย
จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้หารฯ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประชาชนจิตอาสา พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” พร้อมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
จากนั้นมีการปล่อยขบวนคาราวานรถโมบายเคลื่อนที่เร็ว ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย ไปยังจุดผู้ประสบภัย ณ วัดฉิมพลีวัน บ้านงิ้วเหนือ หมู่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการแจกถุงยังชีพ มอบเงินช่วยเหลือวัดและโรงเรียนในพื้นที่ประสบภัยจำนวน 50,000 บาท มีการบูรณาการนำช่างจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ทำความสะอาดฌาปณสถาน และนำน้ำหมักใส่ในบริเวณน้ำท่วมขังนานเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในน้ำย่อยต้นข้าวเน่าเป็นปู๋ยในผืนนาต่อไป