สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำพอุง

 วันที่ 17 ตุลาคม 2562​นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ พร้อมด้วยนายเชษฐา ไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายนราวุธ ไชโยราช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำพอุง เพื่อเข้าแนะนำ รับฟังปัญหา​ และหาแนวทางในการดำเนิน​งานธุรกิจรวบรวมและแปรรูป​ยางพาราการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งติดตามการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับจากโครงการ​ไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์​ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรมี ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม​2562​มีสมาชิก 370 คนมีการดำเนินธุรกิจ4 ด้าน ธุรกิจสินเชื่อ 114สัญญา เป็นเงิน 2,687,000.00 บาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย จัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่ายให้สมาชิก 1,147,060 บาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร รวบรวมยางพาราก้นถ้วยและยางแผ่นจากสมาชิก 349,726 กิโลกรัม เป็นเงิน 7,170,021.45 บาท แปรรูปผลผลิตระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรแปรรูปน้ำยางสด 105,646กิโลกรัม กำไรสุทธิ ประจำปี 164,491.47 บาท ในวันนี้มีการรับซื้อน้ำยางสด กิโลกรัมละ 32บาท น้ำยาง 30%ขึ้นไป ยางก้นถ้วยราคา 17 บาท 
และกล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้กลุ่มเกษตรกรฯเพิ่มธุรกิจรับฝากเงินด้วยเพื่อให้สมาชิกมีการออมอันจะเป็นการเพิ่มรากฐานความมั่นคงให้สมาชิกอย่างยั่งยืน