สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด จังหวัดชัยนาท บริจาคข้าวสาร จำนวน 700 กิโลกรัม

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายสมเด็จ เที่ยงพลับ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท บริจาคข้าวสารจากผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 700 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเชษฐา ไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนายนราวุธ ไชโยราช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 เป็นตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดในการรับมอบ

จากนั้น ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบข้าวสาร จำนวน 700 กิโลกรัม