กองพลทหารราบที่​ 6 รับผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

                    วันนี้ (16 มิ.ย.63) เวลา 08.30 น. พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร (1) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม กองพลทหารราบที่ 6 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการหน่วยทหารรับซื้อผลผลิตพืช ผัก จากสหกรณ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดย นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย ปุริโส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด นำพืชผลทางการเกษตร เป็นพืชผักสวนครัว ไข่ไก่ ที่ได้จำหน่ายให้กับหน่วยทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 6 จำนวน 15 หน่วย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบพืช ผัก ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา มีการส่งมอบ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19