9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
 
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเชษฐาไพศาล รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณลานหน้าเสาธงสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมรณรงค์ โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน สากล ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต Zero Tolerance & Clean MOAC ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด