โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1
 
นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายเชษฐาไพศาล รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จัดนิทรรศการเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564พร้อมเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงาน หลังกล่าวเปิดงานมีการมอบพันธุ์ปลา จุลินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ฯลฯ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายเชษฐาไพศาล เปิดเผยว่า เป็นการจัดงานคลินิกเกษตรครั้งแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานสหกรณ์นำ เอกสารเผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ สหกรณ์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และกิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพ การทำน้ำยาล้างจานพร้อม แจกตัวอย่างให้ไปทดลองใช้ นอกจากนี้ยังนำผลิตผลสมาชิกเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรมาร่วมจำหน่ายอีกด้วย วันนี้มีผู้มารับการบริการ 90 คน