สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ อ.หนองพอก ติดตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่อำเภอหนองพอก ติดตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร นายอนันตณัฐ ตันติพิพัตนพงษ์ เป็นลูกหลานเกษตรกรอำเภอหนองพอก เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำการเกษตรโดยใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการเป็นเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการปลูกพืชผักเพื่อสร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกร อาทิ ฟักทองบัตเตอร์นัท กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด กรีนคอส ซึ่งผักทั้ง 5 ชนิดนี้ เกษตรกรใช้วิธีปลุูกแบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน สามารถจำหน่ายผลผลิตผ่านตัวกลางไปยังห้างชั้นนำ อย่างบิ๊กซีได้ ราคากิโลกรัมละ 100 บาท ระยะเวลาปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต อยู่ระหว่าง 40 - 45 วัน สำหรับฟักทองบัตเตอร์นัท ปลูก 50 ต้น ระยะเวลาปลูก 75 วันเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยจำหน่ายหน้าสวนได้ กิโลกรัมละ 100 บาท ได้ผลผลิต 300 กว่ากิโลกรัม มีผู้มารับซื้อถึงที่เนื่องจากเป็นพืชใหม่ รสชาติอร่อย ทำอาหารได้หลากหลาย จึงมีผู้ให้ความสนใจมาก มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ มากกว่าสองหมื่น บาท โดยใช้เงินทุนของตนเองดำเนินการมาโดยตลอด เกษตรกรยังขาดการจัดการระบบน้ำในสวน จึงมีความต้องการเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ มาเป็นทุนในการ ทำโรงเรือน แปลงปลูก และจัดการระบบน้ำอย่างเป็นระบบ เกษตรกรจึงอยากสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพราะต้องการเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาเพิ่มเติมในการดำเนินงานด้านการเกษตรของตนอย่างเต็มศักยภาพต่อไป