งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2564
 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2564 ณ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านร่องเตย หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้รับความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปพร้อมกับการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น
ในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สถานีเรียนรู้จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การเพิ่มอินทรีวัตถุในดินโดยการไถกลบปุ๋ยพืชสด สถานีที่ 2 การใช้โดรนเพื่อการเกษตร สถานีที่ 3 การป้องกันจำกัดโรคแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง สถานีที่ 4 การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร โดยผู้เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพนทอง และเขตใกล้เคียง ประชาชนผู้สนใจ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำเกษตรของตนเองได้