พิธีเปิดงาน การปล่อยขบวนสารวัตรข้าว ออกติดตาม ควบคุม กำกับสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 

วันนี้ เวลา 13.00 น. นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย ปุริโส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน การปล่อยขบวนสารวัตรข้าว ออกติดตาม ควบคุม กำกับสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด โดยมี นายอาชย์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้บริหารของหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกันบนเวทีกลางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ร่วมตัดริบบิ้น Kick Off ตรวจติดตาม ควบคุม กำกับสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพัน์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ