ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

 

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายณรงค์ชัย ปุระโส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายอดุลย์ ภูกาบิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร จำนวน 5 รายโดยเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาล ประโยชน์ที่ได้รับ ในเรื่องการทำนา, ปลูกพืชผักสวนครัว, ปลูกกล้วยน้ำว้า และทำการเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี