ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปาย2565

 

a2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
       icon4 กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
             bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
             bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview  newff21

 

a2 แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

       icon4  กิจกรรมรอง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            bullet purple altแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
            bullet green alt 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview  newff21

       icon4 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
              bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
              bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview 

              iconfinder 19 5027880 ฝ่ายบริหารทั่วไป (อำนวยการ) preview
              iconfinder 19 5027880 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ภาพรวม) preview

                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 preview                
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 preview
                  preview กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7preview

 

a2 แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ  
ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
กิจกรรมหลัก 
สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย
           bullet purple alt 
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก 
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      icon4 
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           bullet purple alt 
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการ  ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก 
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      icon4 
กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
           bullet purple alt 
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)preview

 

a2 แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร                                                                                                 

กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย preview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบเงินอุดหนุน)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย preview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview  

กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview 

โครงการ  ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง)
           bullet purple alt แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายpreview
           bullet green alt แผนปฏิบัติการ (Action Plan) preview

 

a2 แผนงานอื่นๆ

           ac 65

           ac 65