LOGO

  อัตรากำลัง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 ที่                          สังกัด    ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ      ลูกจ้างเหมา
    รวม
  1 สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด          1             1
  2 ฝ่ายบริหารทั่วไป          4           4              6              1     15
  3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการการจัดการสหกรณ์          4

             1         5
  4 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์          3
               2
        5
  5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์          3
               2         5
  6 กลุ่มตรวจการสหกรณ์          5
               2
        7
  8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1          3
          1              3         7
  9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2          3
          1              2
        6
  10 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3          2
             3
                  1       6
  11 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4          3           1              3
        7
  12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5          3
          1              3
        7
  13 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6          3
          1              2         6
  14 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7          3
               4
               1       8
        40           9             33                3      85

 

 

 aln 115