โครงสร้าง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

01

ประกอบด้วย 5 กลุ่มงานวิชาการ

02                 03                  04                 05                06

 

 7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

07    08   09   10

 

11   12   13

 

บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 85 คน

ข้าราชการ 40 คน

ลูกจ้างประจำ 9 คน

พนักงานราชการ 33 คน

พนักงานจ้างเหมาบริการ 3 คน