วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  พ.ศ.  2560-2564
มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

1.ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์กลุ่ม
    เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
2.ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์และการมีส่วนร่วม
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจ
    สังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
5.สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
     และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลักการสหกรณ์สากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เพื่อรองรับการ
     เปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เร่งรัดยกระดับคุณภาพ และขยายการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
2.เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
     เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งในระบบสหกรณ์
3.สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนท้องถิ่น
4.พัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ