::: วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ :::

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560-2564 มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความ    เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์              กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์และการมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจสังคม              และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
5. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก

 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลักการสหกรณ์สากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เพื่อรองรับ

 การเปลี่ยนแปลง


ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. เร่งรัดยกระดับคุณภาพ และขยายการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

2. เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ

สังคม และวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งในระบบสหกรณ์

3. สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนท้องถิ่น
4. พัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ