52929821 872463746429807 193400092416278528 o

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดนำบุคลากร และขบวนการสหกรณ์ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ของไทย ที่มีดำริจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ จังหวัดพิษณุโลก และยืนยาวสืบเนื่องสร้างความกินดีอยู่ดีให้มวลหมู่สมาชิกยืนยาวมาครบ 103 ปี ประธานนำวางพานพุ่มสักการะพระบิดาการสหกรณ์ ตามด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามด้วยผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามลำดับ จากนั้น ประธานอ่านคำสดุดีพระบิดาการสหกรณ์ สานนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2562 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เป็นอันเสร็จพิธี