52893172 871841803158668 6772364742263570432 n

กีฬาประเพณีสหกรณ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬาวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และสร้างเสริมความสามัคคี
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 ทีม ตามโซนต่างๆ
โซนที่ 1 สีฟ้า    ประกอบด้วย อำเภอเมือง, จตุรพักตรพิมาน, ศรีสมเด็จ, อาจสามารถ ,เมยวดี
โซนที่ 2 สีชมพู ประกอบด้วย อำเภอสุวรรณภูมิ, โพนทราย, เมืองสรวง
โซนที่ 3 สีเขียว ประกอบด้วย อำเภอเกษตรวิสัย, ปทุมรัตต์, หนองฮี ,พนมไพร
โซนที่ 4 สีแสด ประกอบด้วย อำเภอเสลภูมิ, ธวัชบุรี, ทุ่งเขาหลวง, เชียงขวัญ ,จังหาร ,โพธิ์ชัย