56345926 892845304391651 1094464641771241472 n

งานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีเกษตรกร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหนองแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมจำนวนมาก การนี้ นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดนูปกรณ์ มาศเกษม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมด้วย ณ แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นายดนูปกรณ์ กล่าวว่า เมื่อประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแล้วพบปะพี่น้องเกษตรกรและส่วนราชการที่มาร่วมงาน เยี่ยมชมกิจกรรมในงาน อาทิ การให้ความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวและดูแลหลังการเก็บเกี่ยว การสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยวข้าวโพดด้วยเครื่องจักร การสาธิตการสี กะเทาะเมล็ดข้าวโพด เป็นต้น จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้ร่วมงาน ลงแปลง หักข้าวโพด ด้วยตัวเอง บรรยากาศแม้จะร้อนแต่ก็เป็นไปด้วยความสนุกสนาน โครงการนี้น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้อย่างแน่นอน สำหรับจุดรวบรวม/รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดร้อยเอ็ด มี 4 สหกรณ์ 6 จุด คือ 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด 3 จุด ได้แก่ จุดรวบรวมสาขาศูนย์ธุรกิจร้อยเอ็ด (ตลาดกลางสินค้าเกษตร) จุดรวบรวมสาขาศูนย์ธุรกิจโพนทอง สาขาศูนย์ธุรกิจเกษตรวิสัย โดยจะรับซื้อเป็นข้าวโพดสดตามคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอาหารสัตว์ และความชื้น โดยราคาสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มได้ตามราคาของตลาด ณ เวลาซื้อขาย แต่ทั้งนี้ ราคาต้องไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท